Välireklaami paigaldamine

29.05.20
Välireklaami paigaldamine Saarde valla haldusterritooriumile on lubatud Saarde Vallavalitsuse poolt väljastatud reklaami paigaldusloa alusel.
 
Paigaldusloa taotlemine
 
Reklaami paigaldamiseks tuleb reklaami avalikustajal esitada Saarde Vallavalitsusele vormikohase taotlus-maksudeklaratsiooni,  millele lisatakse:
 
  • reklaami paigalduskoha maa, ehitise või ühissõiduki omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks;
  • reklaamikavand koos vastavate mõõtude ja värvilahendusega;
  • reklaami kande- või kinnituskonstruktsiooni kirjeldus või joonis;
  • ehitiste fassaadile paigaldatava reklaami puhul fassaadijoonis koos paigalduskoha ja olemasolevate reklaamide äranäitamisega;
  • maa-alale paigaldamise korral asendiplaan koos maapealsete ja maa-aluste objektide ja tehnovõrkude äranäitamisega, kus on näidatud paigaldatava objekti asukoht. Asendiplaanile võtta tehnovõrkude valdaja kooskõlastus, kui reklaam paigaldatakse tehnovõrgu kaitsevööndisse;
  • reklaamiobjekti paigaldamisel tee kaitsevööndisse on vajalik liiklusohutuse eest vastutava isiku või organi kooskõlastus;
  • Muinsuskaitseameti kooskõlastus reklaami paigaldamiseks muinsuskaitsealale, kinnismälestisele või nende kaitsevööndisse.
 
Statsionaarse reklaami paigaldamisel tuleb eelnevalt taotleda selle püstitamiseks Ehitusseadustikus ehitiste püstitamiseks ettenähtud load ja kooskõlastused.
 
Välireklaami paigaldusloa taotluse võib Saarde Vallavalitsusele esitada posti teel (Nõmme 22, Kilingi-Nõmme 86304) või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@saarde.ee.
 
Saarde Vallavalitsus väljastab välireklaami paigaldusloa hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates koos nõuetekohaste lisadega esitatud taotluse registreerimisest.  Saarde valla haldusterritooriumile paigaldatud välireklaam kuulub maksustamisele. Maksumäär reklaampinna 1 m2 eest on 6 eurot kuus.
 
 
Õigusaktid
 
 
Blanketid