Kilingi-Nõmme 330kV alajaama detailplaneering

5.03.19
Saarde Vallavolikogu 11.11.2015 otsusega nr 32 algatati Kilingi-Nõmme 330 kV alajaama detailplaneering Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas asuvat Pärnu tn 136 (30601:003:0022) katastriüksuse maa-alal ja selle lähiümbruses, ligikaudse pindalaga 4,2 ha. Detailplaneeringu koostamise vajadus on seotud Pärnu maakonna teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine Pärnu maakonnas" kehtestamisega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaüksuste kruntimine, katastriüksuste sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, juurdepääsutee asukoha ning servituutide vajaduse väljaselgitamine, tehnorajatiste  ja –võrkude asukoha määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine ning keskkonnatingimusi tagavate nõuete  seadmine. Detailplaneeringu raames koostatakse KSH eelhinnang. 
 
Saarde Vallavalitsuse  16.02.2016 korraldusega nr 16.2-3/25 jäeti algatamata Kilingi-Nõmme 330 kV alajaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Tulenevalt planeeringu eesmärkidest, planeeringuala lähiümbruses asuvatest loodusväärtustest ja koostatud KSH eelhinnangust ei kaasne planeeritava tegevusega olulist negatiivset keskkonnamõju.
Täiendav info tel. 449 0139 Martti Rooden