Avalikud arutelud

Saarde Vallavalitsus teavitab Saarde valla tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu eriplaneeringu lähteseisukohtade ja selle keskkonnamõjude hindamise väljatöötamiskavatsuse avalikest aruteludest 6. oktoobril.

Saarde Vallavolikogu algatas 17.03.2020 otsusega nr 11 Saarde valla eriplaneeringu tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks ning planeeringu keskkonnamõju hindamiseks. Eriplaneeringu ala paikneb Saarde vallas Jaamaküla, Lähkma, Saunametsa, Sigaste, Surju, Kalda, Ristiküla, Kõveri ja Lodja külade vahelisel alal. Planeeringu eesmärgiks on leida tuulepargi (või -parkide) ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaim asukoht.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse ehk planeeringu edasise tööplaani avalik väljapanek toimus ajavahemikul 06.07.2021 kuni 06.09.2021.

Avalikustamise käigus laekunud arvamusi arutletakse

6. oktoobril 2021 kell 15:00 Surju rahvamajas ja kell 17:30 Kilingi-Nõmme klubis.

Info tuulepargi arenduse ja arutelude toimumise kohta on leitav Saarde valla veebilehel  https://saarde.kovtp.ee/ või https://siirakutuulepark.ee/,  

Kontaktisik: haldusnõunik Martti Rooden, e-post: martti.rooden@saarde.ee, tel 534 942 59

Saarde Vallavalitsus Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde, Pärnumaa. Tel. 449 0135, e-post info@saarde.ee


Saarde valla tuulepargi ja selle rajamiseks vajaliku taristu eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek

Saarde Vallavolikogu algatas 17.03.2020 otsusega nr 11 Saarde valla eriplaneeringu tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks ning planeeringu keskkonnamõju hindamiseks. Eriplaneeringu ala paikneb Saarde vallas Jaamaküla, Lähkma, Saunametsa, Sigaste, Surju, Kalda, Ristiküla, Kõveri ja Lodja külade vahelisel alal. Planeeringu eesmärgiks on leida tuulepargi (või -parkide) ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaim asukoht.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek  toimub alates 06.07.2021 kuni 06.09.2021.  Avalik väljapanek toimub ja planeeringu dokumentidega on võimalik tutvuda Saarde Vallavalitsuses (Nõmme 22, Kilingi-Nõmme) ja Saarde vallavalitsuse Surju Teeninduspunktis (Valla, Surju küla). Avaliku väljapaneku ajal on eriplaneeringu materjalid kättesaadavad ka eriplaneeringu kodulehel https://siirakutuulepark.ee/materjalid/.

Jooksev info tuulepargi arenduse ja arutelude toimumise kohta on leitav https://siirakutuulepark.ee/

Arvamusi ja ettepanekuid oodatakse aadressil: Saarde Vallavalitsus, Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, postiindeks: 86304 või meiliaadressidel: info@saarde.ee  Avalikule väljapanekule järgneva avaliku arutelu toimumisaja ja asukoha kohta antakse teada 14 päeva ette eraldi teavitusega. 


Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Saarde Vallavolikogu 17.03.2020 otsusega nr  11 algatati Saarde valla eriplaneering tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks ning planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on leida tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaim asukoht Saarde vallas Jaamaküla, Lähkma, Saunametsa, Sigaste, Surju, Kalda, Ristiküla, Kõveri ja Lodja külades ning koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala suurus on ca 123 ruutkilomeetrit. Eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda https://saarde.kovtp.ee/et/eriplaneering või eelneval kokkuleppel Saarde Vallavalitsuses Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond.

Kontaktisik: haldusnõunik Martti Rooden, e-post: martti.rooden@saarde.ee, tel 534 942 59

Telefon: 44 90 135

E-post: info@saarde.ee

Dokumendid:

Saarde Vallavolikogu 17.03.2020 otsus nr 11 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine 

Lisa: Algatatava KOV eriplaneeringu joonis

Saarde Vallavolikogu 15.04.2020 otsus nr 15 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine