Teemaplaneering "Kilingi-Nõmme - Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine Pärnu maakonnas"

14.11.19

Teemaplaneering Kilingi-Nõmme – Riia TEC2  330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramiseks on kehtestatud  Pärnu maavanema  25.11.2015  korraldusega nr 1-1/15/569.

Planeeritud kõrgepingeliin on osa Eesti ja Läti vahelisest uuest kolmandast ühendusest ning Balti riikide ühtsest 330 kV elektrivõrgust.  Kilingi-Nõmme − Riia suunalise uue elektriühenduse loomine on energeetikavaldkonna prioriteet üleriigilises planeeringus Eesti 2030+. Teemaplaneeringuga luuakse eeldused elektri varustuskindluse suurendamiseks kogu riigis ning ülekandekadude vähendamiseks.

Teemaplaneeringuga on määratud 330 kV õhuliini trassikoridori asukoht ning reserveeritud selle rajamiseks vajalik maa. Sobivaim trassikoridori asukoht selgitati välja avaliku planeerimisprotsessi ning erinevate teemaplaneeringu osapoolte koostöö ja kaasamise tulemusena. Teemaplaneering on aluseks õhuliini projekteerimisel Pärnumaal.

Planeeritud 330 kV elektriliini trassikoridor hõlmab Pärnu maakonda läbiva Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2  330 kV õhuliini projekteerimiseks ja toimimiseks vajaliku ala Saarde vallas. Tassikoridori (õhuliin koos kaitsevööndi ja puhveralaga) laius on 100 m. Õhuliini ja  mastide täpsed asukohad määratakse ehitusprojektiga. Pärast projekteerimist on 330 kV õhuliini kaitsevööndi laius 80 m ja see ulatub 40 m mõlemale poole liini telge. Trassikoridori pikkus Pärnu maakonnas on 9,5 km, Eestis kokku 13,9 km.

Uus kõrgepingeliin tõstab ülekandevõimsust 500-600 MW võrra ja võimaldab võrguga liituda uutel kohalikel elektritootjatel  330 kV õhuliini ehitamine on kavandatud aastatel 2017-2020.

Viljandi Maavalitsus koostas samaaegselt Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassiasukoha valiku teemaplaneeringut Viljandimaa osas. Analoogset planeeringut koostatakse ka Lätis riigipiirist kuni Riia TEC-2 alajaamani.

Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja kahest joonisest: 1) põhijoonis, mõõtkava 1:100 000, millel on nähtav kogu planeeritud trassikoridor Pärnu ja Viljandi maakonnas ning 2) planeeringulahendus Saarde vallas, mõõtkava 1:20 000.

Kehtestatud teemaplaneering ja selle kehtestamise korraldus, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne ja teised planeeringu lisad on kättesaadavad Rahandusministeeriumi veebilehel:https://maakonnaplaneering.ee/kehtiv-maakonnaplaneering9

Toimetaja: SIGNE LAAGUS