Notariaaltoimingud

3.02.20

Notariaadiseaduse § 53 lg 1 p 2 alusel võib valla- või linnasekretär teha notari asemel järgmisi tõestamistoiminguid:

• dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine;
• pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja tõestamine;
• pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamine.

Dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine

 • Dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamiseks esitatakse vallasekretärile koopia tegemiseks dokumendi originaal või dokumendi koopia, ärakiri või väljavõte koos originaaliga.
 • Vallasekretär teeb originaaldokumendist koopia või kontrollib koopia, ärakirja või väljavõtte vastavust originaalile ning kinnitab selle notariaalmärkega.
 • Vastavalt riigilõivuseaduse §-le 336 tasutakse riigilõivu 65 eurosenti dokumendi iga lehekülje eest.

Riigilõivuseaduse § 46 alusel riiklike toetuste ja pensionide saamiseks ning eestkoste, hoolduse ja lapsendamise asjades vajalike dokumentide ärakirja ja väljavõtte tõestamisel füüsilistelt isikutelt riigilõivu ei võeta.

Pensioni, elatisraha ja toetuse vastuvõtmiseks volikirja tõestamine

 • Volikirja koostamiseks ja tõestamiseks peab vallasekretäri poole pöörduma volitaja (esindatav). Volitaja peab olema teovõimeline ning selgelt suutma väljendada, milliste õiguste teostamiseks ta soovib volikirja koostada.
 • Volikirja koostamiseks esitatakse vallasekretärile volitaja isikut tõendav kehtiv dokument, võimalusel ka volitatava isikut tõendav dokument.
 • Volitaja peab volikirja vallasekretäri juuresolekul läbi vaatama, heaks kiitma ning seejärel  omakäeliselt alla kirjutama;
 • Volikiri võib olla koostatud tähtajalisena või tähtajatuna.  Kui volikirjas pole kehtivusaega märgitud, kehtib see ühe aasta jooksul tõestamise päevast arvates.
 • Volikiri koostatakse ühes originaaleksemplaris, mida säilitatakse alaliselt Saarde Vallavalitsuses. Volikirjast koostab vallasekretär tõestatud algärakirja, mis väljastatakse avaldajale ja mis asendab toimingutes notariaalakti originaali.

Vastavalt riigilõivuseaduse §-le 46 pensioni saamiseks vajaliku volikirja tõestamise eest riigilõivu ei võeta.
 
Pensioni ja toetuse teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamine

 • Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 36 lg 1 p 2 alusel on pensioniõiguslikul isikul õigus taotleda pensioni maksmist teise isiku arvelduskontole.
 • Avalduse pensioni teise isiku arvelduskontole maksmiseks peab isik vormistama kirjalikult pensioniametis või esitab pensioniametile notariaalselt tõestatud avalduse. Avaldust on õigus tõestada nii notaril kui ka linna- ja vallasekretäril.
 • Avalduse esitamiseks peab  vallasekretäri poole pöörduma isik, kes soovib oma pensionit teise isiku arvelduskontole kanda. Isik peab olema teovõimeline ning selgelt suutma väljendada, kelle ja millisele arvelduskontole tema pension tuleb kanda.
 • Avalduse tõestamiseks esitatakse vallasekretärile avaldaja isikut tõendav kehtiv dokument.
 • Vallasekretär koostab vastava avalduse, mille avaldaja peab vallasekretäri juuresolekul läbi vaatama, heaks kiitma ning sellele omakäeliselt alla kirjutama.
 • Avaldus koostatakse ühes originaaleksemplaris, mida säilitatakse alaliselt Saarde Vallavalitsuses. Avaldusest koostab vallasekretär tõestatud algärakirja, mis väljastatakse avaldajale ja mis asendab toimingutes notariaalakti originaali.

Riigilõivuseaduse § 46 alusel teise isiku arvelduskontole pensioni kandmiseks koostatud avalduse tõestamise eest  riigilõivu ei võeta.

Perekonnaseisutoimingute seaduse alusel tehtavad toimingud: 
 • Väljatrüki õigsuse kinnitamine
  Vastavalt riigilõivuseaduse § 337 tasutakse perekonnaseisuandmete väljatrüki õigsuse kinnitamise eest riigilõivu 1 euro.

Õigusaktid

Toimetaja: SIGNE LAAGUS