Maamaks

12.01.21

Maamaksumäärade kehtestamine 2021. aastaks

Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks, mille arvutab Maksu- ja Tolliamet (EMTA) kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal ning mis laekub täies mahus omavalitsusüksuse eelarvesse. Maamaksukohustuse määramiseks võtab EMTA aluseks omandiõiguse või kasutusõiguse olemasolu maksustamisaasta 1. jaanuari seisuga. EMTA väljastab maamaksuteate isikule, kes on 1. jaanuari seisuga maaomanik või maa kasutaja. Maa omandamisel või kasutusõiguse tekkimisel aasta keskel säilib eelmise omaniku või kasutaja maamaksu kohustus aasta lõpuni ning uue omaniku või kasutaja maksukohustus tekib maa omandamise või kasutusõiguse tekkimise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist.

Saarde Vallavolikogu 18.11.2020 määrusega nr 24 kehtestati maamaksumäärad Saarde valla haldusterritooriumil 2021. aastaks:  põllumajandussaaduste tootmiseks kasutuses oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks kehtestati 1,7% (maksimum 2,0%) maa maksustamishinnast aastas. Ühtseks maamaksumääraks kehtestati 2,5% (mis on ka maksimum) maa maksustamishinnast aastas, v.a eelpool sätestatud juhul.

Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks.

Elektroonilise Maksu- ja Tolliameti registreeritud kasutajale, kelle e-posti aadress on Maksu- ja Tolliametile teada, saadetakse maamaksuteade ainult elektroonselt. Kui Maksu- ja Tolliametil maksumaksja e-posti aadress puudub, saadetakse teatis SMS-iga mobiilinumbrile ning kui eelnimetatud kontaktid puuduvad, siis saadetakse maksuteade paberkandjal.

Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul Maksu- ja Tolliametit teavitama. Sellisel juhul väljastatakse maksumaksjale uus maksuteade. Kui maksumaksja ei ole saanud ühtegi maamaksuteadet, on ta kohustatud kirjalikult või elektroonselt teatama maa asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele enda omandis või kasutuses oleva maa suuruse ja sihtotstarbe.

Kui maksuteates on maksustatava maakasutuse või maksumaksja andmed ebatäpsed, palume andmete kontrollimiseks ja korrigeerimiseks pöörduda Saarde Vallavalitsusse telefonil 449 0139 meiliaadressil martti.rooden@saarde.ee või Surju teeninduskeskusesse telefonil 446 0819, meiliaadressil andrus.lillemaa@saarde.ee.