Lumetõrjetööd

28.11.23

Lumetõrje töödest Saarde vallas

Alanud lumetõrjeperiood on tekitanud rahulolematust vallakodanikes ja mures on ka töötegijad. Paaripäevasel tööperioodil on ilmnenud, et peamiseks probleemiks lumetõrjel on võssa kasvanud teeääred  – tee kohale ulatuv võsa ja oksad on vajunud raske lumekoorma all väga madalale ning oksad võivad lõhkuda traktori peeglid, tuled jm.

Tähistamata sissesõiduteed on pimedas ja tuisus väga raske leida. Samuti puudub tihti ruum, kuhu saaks lund lükata või koht, kus traktor saaks ringi keerata. Eratee omanikul tuleb hoolitseda selle eest, et kõik eeldused tasuta lumetõrje teenuseks oleks tagatud. Lahtiraiutud teed ei ole vaja ainult lume lükkamiseks, sellega paraneb juurdepääs ka kinnistut teenindavale transpordile.

Tuletame veelkord meelde tingimused, mida eratee omanik võiks täita:

  1. tee servad on takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid jm) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal sõltumata lumekihi paksusest. Hea oleks kasutada spetsiaalseid plastist oranže markiirposte, mille ülaosas on helkurribad. Selliseid pakub Inten OÜ https://www.gosafe.ee/et/search?page=1&q=markii ;
  2. tee kohalt on eemaldatud puude oksad soovitavalt 4 meetri kõrguselt ja tee servast 1 meetri laiuselt;
  3. tee kõrval on koht, kuhu lund lükata; 
  4. tee laius ja lume all varitsevad objektid võimaldavad lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje tegemist.

Lumetõrjet teostatakse kõikidel kohalikel teedel (valla teed), tänavatel, avalikult kasutatavates parklates, erateedel, millistele on sõlmitud avaliku kasutuse lepingud ja hajaasustusega aladel nende elamuteni viivatel erateedel, kus rahvastikuregistri andmetel elavad alaliselt valla elanikud.

Talihooldustööde teostamisel lähtutakse majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded" peatükist 4 „Talihooldus" ja määruse lisadest 6, 7, 8 ja 9. Lumetõrjet teostatakse kohalikel teedel koheva lume korral, kui lumekihi paksus ületab 10 cm ning sulalume ja lörtsi korral, kui lumekihi paksus ületab 5 cm. Lume ja lörtsikihi paksust arvestatakse kinni sõidetud lumekihi pinnast.

Teedel alustatakse lumetõrje hooldustsükliga peale lumesaju või tuisu lõppu hiljemalt ühe tunni jooksul. Hooldustsükli aeg on tähtaeg, mille lõpuks peavad talvised tee seisundinõuded täidetud olema. Hooldustsükli üle peab arvestust vallavalitsus, tavapäraselt on hooldetsükli aeg 24 tundi. Raskete ilmaolude korral hooldetsükli aeg võib pikeneda.

Tööpäevadel teostatakse lumetõrje eelisjärjekorras õpilasveo liinide teedel, kindlustades tee läbitavuse õpilasliinide toimimiseks ja sõiduautode liiklemiseks vastavalt sõidugraafikule kuid mitte hiljem kui kell 6.45 hommikul.

Eratee omanikult eeldame, et teeservad ja kraavid on tähistatud nii, et pimedal ajal ja lumepaksusest hoolimata on asukoht määratav, tee kõrval on koht, kuhu lund lükata, teele kaarduvad puude oksad on eemaldatud, tee laius ja kurvikõverad võimaldavad lumekoristustehnika liikumist. Teeservad peaks olema takistustest puhastatud ja objektid (ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kaevude kaaned, kivid, kiviparkett jms) tähistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimeda ajal sõltumata lumekihi paksusest. Lumetõrjet ei teostata õuealal.

Vallavalitsuse esindajaks lumetõrjetööde täitmise korraldamisel on haldusnõunik Martti Rooden, tel 5349 4259, martti.rooden@saarde.ee.

Valla territoorium on jagatud tööpiirkondadeks. Lumetõrjetööde teostajad piirkonniti järgmised:

1.       Kalita-Jäärja piirkond – Hprteed OÜ, kontaktisik Rainet Härsing, tel 5352 1531

2.       Lodja-Sigaste piirkond – Olio Projekti OÜ, kontaktisik Alar Oks, tel 501 3325

3.       Kanaküla-Kamali piirkond – Keratalu, kontaktisik Ülo Vahula, tel 525 9867

4.       Väljaküla-Kärsu-Tõlla-Mustla piirkond – Olio Projekti OÜ, kontaktisik Alar Oks, tel 501 3325

5.       Laiksaare-Tali-Veelikse piirkond – AS Zebra, kontaktisik Alvar Pärtel, tel 504 2411

6.       Kalda-Ristiküla-Kõveri (Surju I) piirkond – AS Zebra, kontaktisik Alvar Pärtel, tel 504 2411

7.       Ilvese-Surju piirkond (v.a Surju keskus) – AS Zebra, kontaktisik Alvar Pärtel, tel 504 2411

8.       Jaamaküla-Saunametsa piirkond – Kuusekänd OÜ, kontaktisik Indrek Kuusekänd, tel 5343 3058

9.       Metsaääre-Rabaküla piirkond – Kuusekänd OÜ, kontaktisik Indrek Kuusekänd, tel 5343 3058

10.    Kikepera piirkond – Kikepera talu FIE, kontaktisik Urmas Kosenkranius, tel 505 1118

11.    Surju küla keskus – OÜ Surju PM, kontaktisik Aldo Korbun, tel 515 2618

Kilingi-Nõmme linna ja Tihemetsa aleviku teedel ja tänavatel teostab lumetõrjetöid OÜ Saarde Kommunaal, kontaktisik Tarmo Tamm, tel 5698 7170.

Lumetõrjetöid puudutavate küsimuste korral on mõistlik võtta ühendust just eelpool nimetatud kontaktisikutega, nii saab probleemile kõige kiirema lahenduse.

Toimetaja: JANNE ELMERS