Lumetõrjetööd

7.03.23

Lumetõrjet teostatakse kõikidel kohalikel teedel (valla teed), tänavatel, avalikult kasutatavates parklates,  erateedel, millistele on sõlmitud avaliku kasutuse lepingud ja hajaasustusega aladel nende elamuteni viivatel erateedel, kus rahvastikuregistri andmetel elavad alaliselt valla elanikud.

Talihooldustööde teostamisel lähtutakse majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded" peatükist 4 „Talihooldus" ja määruse lisadest 6, 7, 8 ja 9. Lumetõrjet teostatakse kohalikel teedel koheva lume korral, kui lumekihi paksus ületab 10 cm ning sulalume ja lörtsi korral, kui lumekihi paksus ületab 5 cm. Lume ja lörtsikihi paksust arvestatakse kinni sõidetud lumekihi pinnast.

Teedel alustatakse lumetõrje hooldustsükliga peale lumesaju või tuisu lõppu hiljemalt ühe tunni jooksul. Hooldustsükli aeg on tähtaeg, mille lõpuks peavad talvised tee seisundinõuded täidetud olema. Hooldustsükli üle peab arvestust vallavalitsus, tavapäraselt on hooldetsükli aeg 24 tundi. Raskete ilmaolude korral võib hooldetsükli aeg pikeneda.

Tööpäevadel teostatakse lumetõrje eelisjärjekorras õpilasveo liinide teedel, kindlustades tee läbitavuse õpilasliinide toimimiseks vastavalt sõidugraafikule kuid mitte hiljem kui kell 6.45 hommikul.

Eratee omanikult eeldame, et teeservad ja kraavid on tähistatud nii, et pimedal ajal ja lumepaksusest hoolimata on asukoht määratav, tee kõrval on koht, kuhu lund lükata, teele kaarduvad puude oksad on eemaldatud, tee laius ja kurvikõverad võimaldavad lumekoristustehnika liikumist. Teeservad peaks olema takistustest puhastatud ja objektid (ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kaevude kaaned, kivid, kiviparkett jms) tähistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimeda ajal sõltumata lumekihi paksusest. Lumetõrjet ei teostata õuealal.

Vallavalitsuse esindajaks lumetõrjetööde täitmise korraldamisel on haldusnõunik Martti Rooden tel. 5349 4259, martti.rooden@saarde.ee.

Valla territoorium on jagatud tööpiirkondadeks. Riigihanke „Lumetõrjetööde teostamine Saarde vallas 2022/2023 talveperioodil" tulemusel on lumetõrjetööde teostajad piirkonniti järgmised:

  1. Kalita-Jäärja piirkond kaart – AS Zebra, kontaktisik Alvar Pärtel, tel. 504 2411
  2. Lodja-Sigaste piirkond kaart - Olio Projekti OÜ, kontaktisik Andres Ots, tel. 515 0270
  3. Kanaküla-Kamali piirkond kaart – Keratalu, kontaktisik Ülo Vahula, tel. 525 9867
  4. Väljaküla-Kärsu-Tõlla-Mustla piirkond kaart - Olio Projekti OÜ, kontaktisik Alar Oks, tel. 501 3325
  5. Laiksaare-Tali-Veelikse piirkond  kaart - AS Zebra, kontaktisik Alvar Pärtel, tel. 504 2411
  6. Kalda – Ristiküla - Kõveri piirkond kaart – AS Zebra, kontaktisik Alvar Pärtel, tel. 504 2411
  7. Ilvese- Surju piirkond kaart – OÜ Surju PM, kontaktisik Aldo Korbun tel. 515 2618
  8. Jaamaküla – Lähkma – Saunametsa kaart - OÜ Surju PM, kontaktisik Aldo Korbun tel. 515 2618
  9. Metsaääre-Rabaküla kaart - OÜ Surju PM, kontaktisik Aldo Korbun tel. 515 2618
  10. Kikepera kaart - OÜ Surju PM, kontaktisik Aldo Korbun tel. 515 2618

 

Kilingi-Nõmme linna ja Tihemetsa aleviku teedel ja tänavatel teostab lumetõrjetöid OÜ Saarde Kommunaal, kontaktisik Tarmo Tamm, tel. 5698 7170.

Lumetõrjetöid puudutavate küsimuste korral on mõistlik võtta ühendust just eelpool nimetatud kontaktisikutega, nii saab probleemile kõige kiirema lahenduse.

 

Toimetaja: KÜLLI KARU