10.03.21

"KODUD TULEOHUTUKS 2021 "PROJEKTI VAJALIKKUSE PÕHJENDUS

Eestis põleb eluhooneid aastas ligikaudu sama palju kui Põhjamaades, kuid tules hukkub kolm-neli korda rohkem inimesi. See tähendab, et liiga paljud Eesti kodud ei ole nende elanikele ohutud. Tulesurmade statistika kohaselt on kõige sagedasem tules hukkunu üksi elav vanemaealine ning see trend pigem jätkub. Mitmel tules hukkunul puudus kõige esmasem elupäästja – suitsuandur. Peamiselt tekkisid kodutulekahjud elektriseadmete kasutamisest või riketest elektriseadmetes, lisaks leidis aset ka küttesüsteemiga seotud tulekahjusid.

Eestis on endiselt tuhandeid kodusid, mis on Päästeameti andmetel tuleohtlikud, mistõttu on Päästeamet taaskord kohalike omavalitsustega käima lükanud toimetulekuraskustes olevatele inimestele suunatud projekti, millega soovitakse tuleohutuks muuta vähekindlustatute eluruumid. 2019.a. kasutati Saarde vallas Päästeameti projektitoetust 5 eluruumi puhul, 2020.aastal 4 eluruumi puhul. Päästeameti toetussumma oli 2020. aastal 4000 eurot, lisaks panustas vald oma eelarvelistest vahenditest 5000 euro ulatuses, projektiväliselt muudeti ohutumaks veel 4 majapidamist. Käesoleval aastal renoveeriti ühel leibkonnal elektrijuhtmestik, parandati kokku kolm puupliiti ning tehti kergemaid remonttöid ahjudel. Samuti kahele eramule ehitati uued korstnad, ühte eluruumi paigaldati õhksoojuspump. Kodusid, mis on tuleohtlikud, on meie vallas veelgi ning koostöös Päästeametiga üritame kodusid jätkuvalt ohutumaks muuta.

Toetuse saamise eelduseks on Päästeameti poolt eelnevalt läbiviidud kodunõustamine.

PROJEKTI SIHTRÜHM

 • toimetulekuraskustes leibkonnad (KOV hinnangul);
 • lastega pered, eelkõige lasterikkad;
 • puuetega inimesed;
 • eakad, eelkõige üksi elavad eakad;
 • erand: juhtumipõhine lähenemine (näiteks on juhtunud peres hiljuti sündmus, mis on mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu vms, hiljuti juhtunud tulekahju).

„Kodud tuleohutuks" projektis osalevate kodude nimekiri kujuneb Päästeameti läbiviidud kodukülastuste andmete põhjal ning analüüsitakse läbi koostöös kohaliku omavalitsusega.

MIDA TOETAME:

 • olemasoleva küttekolde ja – seadme parandamine;
 • vana küttekolde ja – seadme lammutamine ning uue ehitamine;
 • korstnapühkimise teenus;
 • esmased tulekustutusvahendid (suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti);
 • eksperthinnang;
 • elektrisüsteemi parandamine;
 • elektriaudit;
 • gaasiseadmete parandamine;
 • uue gaasiseadme ehitus;
 • erilahendused, nt mittesüttiv voodipesu, temperatuuriandur, puuetega inimeste erilahendused.

Taotluste esitamise aeg oli 01. veebruar 2021.a. Taotluse esitamiseks tuleb pöörduda oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole. 

 

 

Kodunõustamisest rohkem: https://www.rescue.ee/et/kodanikule/kodunoustamine/kodu.html

Vaata lisaks tuleohutuse alaseid teemasid: https://kodutuleohutuks.ee/

Toimetaja: SIGNE LAAGUS