Kellele on isikliku abistaja teenus mõeldud

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord reguleerib Saarde vallas isikliku abistaja teenuse (edaspidi teenus) osutamist täisealistele isikutele, kes puudest tingituna vajavad füüsilist kõrvalabi ja kelle rahvastikuregistrijärgne alaline või peamine elukoht on Saarde vallas.

Teenuse eesmärk on puudega isiku võimalikult iseseisva toimetuleku suurendamine ühiskonnaelus osalemiseks ning tema lähedaste hoolduskoormuse vähendamine.

Kuidas teenust saada

Teenuse saamiseks esitab teenust vajav isik või tema seadusjärgne esindaja või ülalpidamist andma kohustatud isik vormikohase taotluse, milles kirjeldatakse ja põhjendatakse kõrvalabi vajadust.

Teenuse rahastamine

Kui isik või tema lähedased finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, võib teenuse ostmiseks pöörduda otse teenuse osutaja poole. Teenuse vahetule osutajale makstakse tasu lepingu alusel vastavalt abivajaduse mahule. Juriidiliselt isikult või füüsilisest isikust ettevõtjalt teenuse ostmisel makstakse tasu vastavalt vallavalitsuse poolt sõlmitud lepingule.

Õigusaktid

Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord
Isikliku abistaja teenuse osutamise kord