28.09.23

 

Kellele on võlanõustamisteenus mõeldud

Võlanõustamisteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Kuidas teenust saada

Teenust on õigus saada isikul, kelle elukoht rahvastikuregistris on Saarde vald ja kes on sattunud finantsmajanduslikult raskesse olukorda ning kellel on seetõttu tekkinud või tekkimas iseseisvat toimetulekut raskendavad sotsiaalsed probleemid.

Teenuse saamiseks tuleb isikul või tema seaduslikul esindajal pöörduda Saarde Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja vastuvõtule ning esitada teenuse saamiseks taotlus. Kaasa võtta isikut tõendav dokument ning esitada kõik teada olevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis tõendavad teenuse saamise vajadust. Saarde Vallavalitsus korraldab abivajajale teenuse osutamise.

Teenuse rahastamine

Teenust rahastatakse kohaliku omavalitsuse eelarvest.

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

 

Toimetaja: KÜLLI KARU