Saarde valla üldplaneeringu tuuleenergia teemakäsitluse arutelu

8.03.23

Saarde valla üldplaneeringuga püütakse leida sobivaid asukohti tuuleparkidele kui olulise ruumilise mõjuga ehitistele. Teemakäsitlust tutvustav arutelu toimub 21. märtsil 2023 kell 17.00 Kilingi-Nõmme Klubis.

Vaata tutvustavat materjali SIIT.

 

Saarde valla üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemused

Saarde Vallavalitsus korraldas üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku 13.12.2021-14.01.2022, mille kestel oli igal isikul õigus avaldada eelnõude kohta arvamust. Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimusid 22.02.2022 Surju Rahvamajas ja Kilingi-Nõmme Klubis.

Avaliku väljapaneku jooksul esitati 23 arvamuskirja. Avaliku väljapaneku ja arutelude jooksul tehti mitmeid ettepanekuid planeeringu ja KSH täiendamiseks, peamiselt järgmistel teemadel:

  1. käsitleda ka looduslikke pühapaiku, avastamata arheoloogiapärandit ja arheoloogiatundlikke alasid;
  2. täpsustada Kilingi-Nõmme linna miljööväärtuslikke alasid;
  3. kanda planeeringusse Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoht vastavalt maakonnaplaneeringu menetluse uuendamise protsessi tulemustele (kui eelistatud trassi asukoht on selgunud) ja täpsustada seotud teemasid (roheline võrgustik, ökoduktid ja nende piiranguvööndid, kohalikud peatused jne);
  4. täpsustada rohelise võrgustiku piire ja ulatust (sh ulatust vähendada);
  5. anda suuremad võimalused tuule- ja päikeseenergia arendamiseks, sh leevendada tingimusi – lubada omaniku nõusolekul tuuleparke elamutele ja ühiskondlikele hoonetele lähemale kui 1 km; lubada päikeseparkide rajamist ka väärtuslikule põllumajandusmaale; täpsustada tuule- ja päikesepargi koos rajamise võimalusi ja tingimusi.

Saarde Vallavalitsus kaalub kõiki esitatud ettepanekuid ning asjakohasel juhul viib planeeringulahendusse vastavad täiendused. Üldplaneering koos KSH aruande eelnõuga esitatakse kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks pärast täiendamist, sh ka tuuleparkide kui olulise ruumilise mõjuga ehitiste (ORME) asukohtade määramist.

Tuuleparkide (ORME) asukohtade määramine

Koostatavas üldplaneeringu eelnõus viidi tuuleparkide rajamiseks põhimõtteliselt sobivate alade (ORME asukohtade) välja selgitamiseks läbi ruumianalüüs. Keskkonnaamet edastas 2021. a suvel soovitused tuuleparkide planeerimiseks ja puhvrid, mille puhul tuleb eeldada tuulepargi rajamisel liigi pesitsusalale või elupaigale või kaitstavale alale negatiivse mõju avaldumist. Keskkonnaameti puhvrid osaliselt kattuvad ruumianalüüsi tulemusena välja selgitatud põhimõtteliselt sobivate aladega. Üldplaneeringus on eristatud põhimõtteliselt sobivatest aladest Keskkonnaameti puhvritega kattuvad alad, juuresoleval skeemil tähistatud roosaga. Nendel roosaga tähistatud aladel eeldab tuuleenergeetika arendamine kohapõhiseid linnustiku uuringuid.

Tuuleparkide asukohtade täpsustamiseks roosadel aladel tellib Saarde vald MTÜ-lt Eesti Ornitoloogiaühing linnustiku uuringud. Kui uuringute tulemusel selgub, et linnustikule ei kaasne olulist negatiivset mõju, on võimalik alad määrata üldplaneeringuga põhimõtteliselt tuuleenergeetika arendamiseks sobivateks aladeks.

Arvestades avalikul väljapanekul ja arutelul esitatud ettepanekuid, on kavas enne Eesti Ornitoloogiaühingu poole pöördumist roosad alad täpsustada. Täpsustamine toimub järgmiselt: 1. roosade alade piire täpsustatakse Rail Baltic trassi koridori asukohast lähtuvalt (tuulik ei tohi jääda raudteele lähemale kui 1,5x tuuliku tipukõrgus); 2. täpsustatakse tühjaks  jäänud ja kasutusest väljas elu- ja/või ühiskondlike hoonete infokihti –  see tähendab, et neile hoonetele ei määrata 1 km puhvrit, mille tulemusel võivad alad laieneda; 3. täpsustatakse ala(de) piire, kui elu ja/või ühiskondliku hoone omanik annab vallale teada, et talle kuuluvale hoonele võib tuulepark asuda lähemal kui 1 km (ruumianalüüsis on kasutatud 1 km puhvrit), mille tulenevalt võib ala laieneda.

Eeltoodust tulenevalt ootame arvamusi ja ettepanekuid hoonete omanikelt – kui soov on tühjaks jäänud ja kasutusest väljas hoone(te)le 1 km puhvrit mitte rakendada või planeerida tuulepark talle kuuluvale hoonele lähemale. Arvamusi ja ettepanekuid ootame 1. aprilliks 2022.

Skeem

_____________________________________________________________________________
Üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad  22. veebruaril 2022 Surju Rahvamajas (Surju küla) kell 15.00 ja Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu tn 73) kell 17.30. 
 

Saarde valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõude avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud

Saarde Vallavalitsus korraldab üldplaneeringu ja KSH eelnõude avaliku väljapaneku 13. detsembrist 2021 kuni 14. jaanuarini 2022. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata Saarde Vallavalitsusele elektrooniliselt aadressile info@saarde.ee või postiga aadressile Nõmme 22 Kilingi-Nõmme 86304 Pärnu maakond.

Avaliku väljapaneku jooksul on planeeringu materjalid elektrooniliselt kättesaadavad Saarde valla veebilehel https://saarde.kovtp.ee/. Paberkandjal on kõik materjalid (planeeringu seletuskiri, kõik joonised, KSH aruanne) kättesaadavad vallamajas. Kilingi-Nõmme, Tihemetsa, Surju ja Tali raamatukogudes on väljatrükid piirkonna joonisest ja planeeringu seletuskirjast ning KSH aruandest. Nimetatud raamatukogudes on võimalik kasutada ka Avaliku Interneti Punkti arvuteid materjalidega tutvumiseks. Vallamajas ja raamatukogudes saab materjalidega tutvuda asutuste lahtiolekuaegadel.

 

Saarde Vallavalitsus korraldab PlanS § 83 lõike 1 kohaselt üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud 22. veebruaril 2022. Arutelud toimuvad Surju Rahvamajas (Surju küla) algusega kell 15.00 ja Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu tn 73) algusega kell 17.30.

Avalikul arutelul tutvustab Saarde Vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Seoses Covid-19 jätkuva levikuga, on avalikul arutelul osalemiseks vajalik eelregistreerimine. See aitab tagada ruumide nõuetekohast ettevalmistamist ja võimaldab distantsilt osalemist. Arutelule saab registreeruda e-kirjaga info@saarde.ee ja telefoni teel 4490135

Registreerudes palume märkida või öelda oma nimi ning koosolekul osalemise viis (kohapeal või distantsilt), e-posti aardess distantsilt osalemisel. Distantsilt osalejatele edastatakse avaliku arutelu eelselt veebilink, mille kaudu on võimalik koosolekuga liituda. Võimaluse korral andke osalemisest teada hiljemalt 8. veebruari tööpäeva lõpuks.

 

Saarde valla üldplaneering hõlmab kogu valla territooriumi (pindala 1065 km2). Planeeringuala piir on nähtav maakasutusplaanil (joonis 1).

Üldplaneeringuga lahendatakse valla ruumilistest vajadustest lähtuvalt PlanS § 75 toodud ülesanded. Saarde valla ruumilisteks vajadusteks on tugevdada Kilingi-Nõmme toimimist piirkondliku keskusena, säilitada ja jätkusuutlikult edasi arendada väljakujunenud asustusstruktuuri, kujundada kvaliteetne ja elu- ning ettevõtluskeskkond ning anda suunised taastuvenergia arendamiseks.  

Juba väljakujunenud asustusstruktuuris olulisi muudatusi ei kavandata. Kahaneva ja vananeva rahvastiku tingimustes on uusi elamu- ja ettevõtlusalasid planeeritud eelkõige Kilingi-Nõmme linna, et tugevdada selle toimimist keskusena ja rikastada elamuturgu. Väiksemates keskustes (Surju, Tali) ulatuslike uusi arendusalasid ei planeerita. Kilingi-Nõmmes ja Tihemetsas on planeeritud ka segafunktsiooniga maa-alasid, et olla tuleviku arendussoovide ja -vajaduste osas paindlik ja/või soodustada kasutusest väljas alade taaskasutusele võtmist.   

 

Valdav osa valla territooriumist jääb hajaasustusega alaks, kus võimaldatakse eluasemekoha rajamist ja/või piirkonda sobituva ettevõtluse arendamist.   

Planeeringuga antakse suunised taastuvenergia arendamiseks ja nähakse ette põhimõtteliselt sobivad alad tuuleenergia arendamiseks. Tuuleenergia arendamiseks sobivad alad selguvad üldplaneeringu põhilahenduse staadiumis, peale käesoleva eelnõu avalikustamist ja laekunud arvamuste kaalumist ning KSH täiendamist (eeldatavalt 2022.a kevadsuvel).

Võrreldes varasema olukorraga on üle vaadatud ja sõnastatud Saarde valla kui terviku ruumilise arengu põhimõtted, suundumused ja vajadused ning ühtlustatud planeeringuala kasutus- ja ehitustingimusi valla üleselt (hetkel kehtib valla territooriumil 2 üldplaneeringut). Kehtivate üldplaneeringutega võrreldes on uusi arendusalasid määratud vähem, kuid samas võimaldatakse paindlikumat maakasutust. Antud on suunised taastuvenergia, sh tuuleenergia, arendamiseks.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viidi läbi KSH. KSH ülesanne on selgitada, kirjeldada ja hinnata üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrata vajadusel leevendusmeetmed. KSH tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses läbi maakasutus- ja ehitustingimuste. KSH tulemusel selgus, et Saarde valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju. Piiriülest mõju Saarde valla üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne.

 

Avaliku väljapaneku materjalid

Saarde valla üldplaneeringu eelnõu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekud ja Saarde valla seisukohad esitatud ettepanekutele

Ettepanekud