Tugiisikuteenus

27.09.23

 

Kellele on tugisikuteenus mõeldud

Tugiisikuteenus on Saarde Vallavalitsuse poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Kuidas teenust saada

Teenuse taotlemiseks tuleb isikul või tema seaduslikul esindajal pöörduda Saarde Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja vastuvõtule, kes hindab isiku vajadust teenuse järele ning selgitab teenuse saamise tingimusi ja korda. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Kohaliku omavalitsuse üksus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates selles kindlaks kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud.

Teenuse rahastamine

Teenust rahastatakse kohaliku omavalitsuse eelarvest.

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

 

Toimetaja: KÜLLI KARU