Tugiisikuteenus

7.07.22

Tugiisikuteenus on Saarde Vallavalitsuse poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Kõrvalabi vajaduse määra hinnatakse ja täpsustatakse iga tugiisikuteenust vajava isiku puhul eraldi.
Saarde Vallavalitsus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise halduslepingu, määrates selles kindlaks kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud.

Õigusaktid:

Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Toimetaja: SIGNE LAAGUS