5.10.23

 

Kellele on täisealise isiku hoolduse teenus mõeldud

Kohaliku omavalitsuse üksus seab isiku taotluse alusel hoolduse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded.

Hooldust teostab kohaliku omavalitsuse üksuse määratud isik. Hooldus seatakse ja hooldav isik määratakse hooldatava nõusolekul.

Kuidas teenust saada

Hooldajaks taotleja esitab vallavalitsusele taotluse koos alljärgnevate lisadokumentidega:

1. Sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava isiku puude raskusastme määramise kohta;
2. taotleja ja hooldatava isikut tõendavad dokumendid;
3. hooldatava kirjalik nõusolek talle hooldaja määramise kohta.

Sotsiaaltöötaja selgitab vestluse, esitatud dokumentide, kodukülastuse ja hindamismetoodika alusel välja hooldatava hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve tagamiseks.
Sotsiaaltöötajal on õigus konsulteerida hinnangu saamiseks teiste erialaspetsialistidega.
Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või kui taotluses on muid puudusi, määrab sotsiaaltöötaja taotlejale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.
Taotluse koos lisadokumentidega vaatab läbi sotsiaaltöötaja ja teeb vallavalitsusele ettepaneku hooldaja määramiseks või mitte määramiseks.

Teenuse rahastamine

Teenust rahastatakse kohaliku omavalitsuse eelarvest.

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

 

Toimetaja: KÜLLI KARU