7.06.21

Programmide poolt toetatud projektid

 

Nimetus

Lühikirjeldus

 

Valmimise aeg Maksumus Toetaja

 

LEADER projektitoetus meetmes „3 Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus" projektile „Lavi järve ujumiskoha juurdepääsuteede sidumine Kesklinna pargi teedega"

 

Lavi järve puhkelalale juurdepääsu parendamine Kesklinna pargi teede korrastamise ja sidumisega Lavi järve juurdepääsuteedega. 09.01.2020 12999,60, (millest toetuse suurus 7799,76)
Meetme "Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus projekt "Lavi paisjärve supluskoha juurdepääsutee rajamine" Juurdepääsude rajamine kallasradadeni, supluskohtadele, viidastamine, puhkekohtade rajamine 30.04.2019

60709,50

Meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuste „Õpetajate koolitus" ja „Haridusasutuse juhtide koolitus" raames Kilingi-Nõmme Gümnaasium projekt "Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpetajate eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste täiendamine"

Projekti eesmärgiks on luua KiNG'i õpetajatele tagasiside andmise protseduurid ja traditsioonid.

Õpetajad saavad vajalikud kompetentsid tagasisideks ja eneseanalüüsiks igapäevatöös. Koolituse tulemusena on õpetajad rohkem motiveeritud ise tagasisidet küsima ja seda kolleegidele pakkuma. Lisakasuna paraneb oluliselt õpetajate omavaheline teineteise mõistmine, koostöö ja grupisünergia kasutamine.

01.08.2016-01.10.2017 9 985,25

Õpetajate täiendusõpe ja baaskoolitused

Regionaalarenu heaks

 

 

Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse II korruse elektrisüsteemide rekonstrueerimine Projekti tulemusena rekonstrueeriti hoone II korruse elektrisüsteemid ja teostati ruumides sanitaarremont ning paigaldati uued põrandakatted. 02.06.2015 111 960.-

EAS

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

Regionaalarenu heaks

 

 

Tõlla küla
väetiseküüni lammutus
Reformimata riigimaal (AT 1201100012) vana amortiseerunud väetisekuuri lammutamine, vanade väetise jääkide
utiliseerimine, lammutamisest jääv süvendi täitmine ja pinnase planeerimine.
30.06.2015 7 920,36

KIK

Jäätmekäitlus programm

KIK logo

Kuivati lammutamine Kalita külas
Reformimata riigimaal (AT 0804150284) asuva kuivati lammutamine ja maastikupildi korrastamine, jäätmete utiliseerimine.
30.06.2015 7 883,42

KIK

Jäätmekäitlus programm

KIK logo

Saarde valla välikaartide uuendamine Projekti tulemusena uuendati ja kaasajastati turismiettevõtluse informatsiooni viiel Saarde valla suurel välikaartil. 29.12.2014 5 700.-

LEADER

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014

LEADER logo

PLP logo

Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse I korruse elektrisüsteemide rekonstrueerimine Projekti tulemusena rekonstrueeriti hoone I korruse elektrisüsteemid ja teostati ruumides sanitaarremont ning paigaldati uued põrandakatted. 30.05.2014 73 966,8

EAS

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

Regionaalarenu heaks

 

 

Kilingi-Nõmme perearstikeskuse katuse rekonstrueerimine Kilingi-Nõmme perearstikeskuse katuse rekonstrueerimine, sadeveesüsteemi rekonstrueerimine, pööningu soojustamine, pööningule automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi väljaehitamine, piksekaitse paigaldamine. 30.05.2013 29 035,2

EAS

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

 

Regionaalarenu heaks

 

 

Veelikse paisjärve rekonstrueerimine Paisjärve renoveerimine, regulaatori ja paisu ehitustööde teostamine 07.02.2013 149 235 €

KIK

Veemajandus, veekogude tervendamise programm

KIK logo

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine lähtuval Eesti Kergejõustikuliidu poolt kehtestatud 4. Kategooria staadionina sh drenaaži- ja kastmissüsteemi väljaehitamine. 28.09.2012 719 764,82 €

EAS

Kohalike avalike teenuste arendamise programm

EAS logo

Kilingi-Nõmme linna veetöötlusjaama rajamine Kilingi-Nõmme linna veetöötlusjaama rajamine sh kahe puurkaevu rekonstrueerimine ja endise veetorni lammutamine. 06.12.2012 998 841,68 €

KIK

Veemajandus, joogiveevarustuse alamprogramm

KIK logo

 

Toimetaja: SIGNE LAAGUS