25.09.23

Programmide poolt toetatud projektid

 

Nimetus

Lühikirjeldus

Valmimise aeg

Maksumus

Toetaja

„Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoone energiatõhususe parandamine" Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi energiatõhususe tõstmine 2025 Toetuse suurus
900 000
Meetme „Kohaliku omavalitsuse hooneteenergiatõhuaks muutmine"
Riigi Tugiteenuste Keskus
Psühholoogi palgatoetus Psühholoogilise abi pakkumine 2023 Toetuse suurus
8 674,68
Projekt nr RE.7.01.23-0030
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaimse tervise teenuse toetus KOV 2023 Psühholoogilise abi pakkumine 2023 Toetuse suurus
17 341,00
Projekt nr RE.7.01.23-0008
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse energiatõhususe parandamine Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse energiatõhususe parandamine 2023 Toetuse suurus 594 000 Projekt nr Kliima.2.01.20-0160
Riigi Tugiteenuste Keskus

Saarde valla jäätmejaama rajamine

Lahuskogutud jäätmete äraandmiseks ja võimalikult suures ulatuses materjalina ringlusse võtmiseks rajatakse Saarde valla jäätmejaam, kus elanikkonnalt võetakse vastu ohtlikke jäätmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid, rõivaid, tekstiilijäätmeid, pakendeid jm jäätmeid.

30.06.2023

Toetuse suurus 200 000

Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes I

KIK logo

Kasutusest välja langenud hoonete lammutamine (Lasteaia tee 1, Tihemetsa) Kasutusest välja langenud hoonete lammutamine ja elukeskkonna parandamine. 2022 Toetuse suurus
16 337,16
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus
Kasutusest välja langenud hoonete lammutamine (Asuvere tee 4, Tihemetsa) Kasutusest välja langenud hoonete lammutamine ja elukeskkonna parandamine. 2022 Toetuse suurus 
50 129,52
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus
Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine Saarde vallas Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine. 2021 Toetuse suurus
12 753,40
Projekt nr 2014-2020.2.05.19-0250
Riigi Tugiteenuste Keskus
Eterniidijäätmete kogumisring Saarde vallas Tagada puhas keskkond Saarde vallas. Asbestist põhjustatud keskkonnareostuse vältimine ja vähendamine. 2020

Toetuse suurus
2227,29

Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2020-1

KIK logo

LEADER projektitoetus meetmes "3 Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus" projektile "Lavi järve ujumiskoha juurdepääsuteede sidumine Kesklinna pargi teedega"

Lavi järve puhkelalale juurdepääsu parendamine Kesklinna pargi teede korrastamise ja sidumisega Lavi järve juurdepääsuteedega.

09.01.2020

12 999,60 (millest toetuse suurus 7799,76)

Meetme Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus projekt "Lavi paisjärve supluskoha juurdepääsutee rajamine"

Juurdepääsude rajamine kallasradadeni, supluskohtadele, viidastamine, puhkekohtade rajamine

30.04.2019

60 709,50

Meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuste „Õpetajate koolitus" ja „Haridusasutuse juhtide koolitus" raames Kilingi-Nõmme Gümnaasium projekt "Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpetajate eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste täiendamine"

Projekti eesmärgiks on luua KiNG'i õpetajatele tagasiside andmise protseduurid ja traditsioonid.

Õpetajad saavad vajalikud kompetentsid tagasisideks ja eneseanalüüsiks igapäevatöös. Koolituse tulemusena on õpetajad rohkem motiveeritud ise tagasisidet küsima ja seda kolleegidele pakkuma. Lisakasuna paraneb oluliselt õpetajate omavaheline teineteise mõistmine, koostöö ja grupisünergia kasutamine.

01.08.2016-01.10.2017 9 985,25

Õpetajate täiendusõpe ja baaskoolitused

Regionaalarenu heaks

 

 

Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse II korruse elektrisüsteemide rekonstrueerimine Projekti tulemusena rekonstrueeriti hoone II korruse elektrisüsteemid ja teostati ruumides sanitaarremont ning paigaldati uued põrandakatted. 02.06.2015 111 960

EAS

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

Regionaalarenu heaks

 

 

Tõlla küla
väetiseküüni lammutus
Reformimata riigimaal (AT 1201100012) vana amortiseerunud väetisekuuri lammutamine, vanade väetise jääkide
utiliseerimine, lammutamisest jääv süvendi täitmine ja pinnase planeerimine.
30.06.2015 7 920,36

KIK

Jäätmekäitlus programm

KIK logo

Kuivati lammutamine Kalita külas
Reformimata riigimaal (AT 0804150284) asuva kuivati lammutamine ja maastikupildi korrastamine, jäätmete utiliseerimine.
30.06.2015 7 883,42

KIK

Jäätmekäitlus programm

KIK logo

Saarde valla välikaartide uuendamine Projekti tulemusena uuendati ja kaasajastati turismiettevõtluse informatsiooni viiel Saarde valla suurel välikaartil. 29.12.2014 5 700

LEADER

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014

LEADER logo

PLP logo

Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse I korruse elektrisüsteemide rekonstrueerimine Projekti tulemusena rekonstrueeriti hoone I korruse elektrisüsteemid ja teostati ruumides sanitaarremont ning paigaldati uued põrandakatted. 30.05.2014 73 966,80

EAS

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

Regionaalarenu heaks

 

 

Kilingi-Nõmme perearstikeskuse katuse rekonstrueerimine Kilingi-Nõmme perearstikeskuse katuse rekonstrueerimine, sadeveesüsteemi rekonstrueerimine, pööningu soojustamine, pööningule automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi väljaehitamine, piksekaitse paigaldamine. 30.05.2013 29 035,20

EAS

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

 

Regionaalarenu heaks

 

 

Veelikse paisjärve rekonstrueerimine Paisjärve renoveerimine, regulaatori ja paisu ehitustööde teostamine 07.02.2013 149 235

KIK

Veemajandus, veekogude tervendamise programm

KIK logo

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine lähtuval Eesti Kergejõustikuliidu poolt kehtestatud 4. Kategooria staadionina sh drenaaži- ja kastmissüsteemi väljaehitamine. 28.09.2012 719 764,82

EAS

Kohalike avalike teenuste arendamise programm

EAS logo

Kilingi-Nõmme linna veetöötlusjaama rajamine Kilingi-Nõmme linna veetöötlusjaama rajamine sh kahe puurkaevu rekonstrueerimine ja endise veetorni lammutamine. 06.12.2012 998 841,68

KIK

Veemajandus, joogiveevarustuse alamprogramm

KIK logo

 

Toimetaja: KÜLLI KARU