27.09.23

 

Kellele on teenus mõeldud

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Kohaliku omavalitsuse üksus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates selles kindlaks lapsehoiuteenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused, milleks on vähemalt teenuse osutamise aeg ja koht

Kuidas teenust saada

Teenuse saamiseks tuleb Saarde Vallavalitsusele esitada vabas vormis taotlus koos põhjendusega, millest tingituna ning kui kauaks lapsehoiuteenust vajatakse. Taotlus tuleb allkirjastatult esitada e-posti aadressile info[at]saaarde.ee või paberkandjal aadressile Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde vald. Teenuse saamise või teenuse osutamisest keeldumise otsustab Saarde Vallavalitsus korraldusega.

Teenuse rahastamine

Teenust rahastatakse juhtumipõhiselt osaliselt või täielikult riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest.

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

 

Toimetaja: KÜLLI KARU