Igaüks peab viivitamatult teatama abivajavast või hädaohus olevast lapsest.

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Kohustus abivajavast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116111.
 
Lasteabitelefon 116111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Kui lapse turvalisuse huvides on vaja kiiret ja kohest sekkumist, tehakse koostööd politsei, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse ja piirkonna lastekaitsetöötajaga. Telefon töötab 24/7, helistamine on tasuta, helistamine on anonüümne, kõned salvestatakse, e-post - info@lasteabi.ee.
 
Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Kohustus hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest. Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.
 
Kadunud laste telefoni eesmärk on anda esmased juhiseid situatsioonis käitumiseks, vajadusel pakuvad kriisinõustamist ning emotsionaalset tuge nii täiskasvanutele, kelle lapsed on kaduma läinud, kui ka noortele, kes on kodunt ära jooksnud või kes on eksinud. 
 
Rohkem infot:
 
 

Kuhu ja kelle poole pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge?

Juhend erivajadustega laste peredele. Erivajadusega lapse vanemale vajaliku abi ja õige asutuse leidmiseks.

Juhis erivajadusega lapse vanemale vajaliku abi ja õige asutuse leidmisel.

 
Raskused igapäevatoimingutega
Pöördu kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja poole, kes:
  • annab infot erinevate tugiteenuste ja toetuste kohta;
  • hindab teenuste vajadust;
  • määrab teenused;
  • korraldab teenuse rahastamise.
 
Mõnel juhul võib olla vajalik pere omaosalus.
• Omavalitsused pakuvad elanikele erinevat tuge, näiteks eluruumide kohandamisel, tugiisikuga lapsele või perele, lapsehoiuga, sotsiaaltranspordiga, abiga ravimite ja abivahendite ostmisel jne.
• Õige toe leidmisel aitab kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja.
• Kui laps vajab pikaajalist tuge, määratakse perele inimene, kes aitab korraldada eri osapoolte vahelist koostööd.
 
Mure lasteaias või koolis
• Räägi õpetajaga. Vajadusel suunab õpetaja lapse tugispetsialisti (logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog) juurde.
• Kui õpetaja ja tugispetsialistide koostöös proovitud lahendustest ei piisa, pöördu Rajaleidja keskusesse.
• Rajaleidja viib läbi hindamise, soovitab lapsele sobiva õppekorralduse, -keskkonna ja -vahendid ning nõustab lapsevanemat ja kooli või lasteaeda. Rajaleidja nõustamisaja broneerimiseks helista (+372) 735 0700.
• Igal lapsel on õigus õppida oma elukohajärgses koolis. Selle võimaluse tagamise eest vastutab kohalik omavalitsus.
• Kui kooli valimine osutub keeruliseks, on abiks kohaliku omavalitsuse haridusspetsialist.
Loe lisa SIIT.
 

Mure tervisega

• Perearst nõustab perekonda ning tagab vajalikud uuringud ja ravi.
• Kui perearsti arust vajab lapse tervisemure mõne muu eriala spetsialisti sekkumist, suunab ta lapse eriarsti vastuvõtule.
• Kui lapse soodusravimite kulud on aastas üle 100 €, tekib õigus saada ravimile täiendavat soodustust.
• Õendusabi vajavatel lastel on võimalik saada erinevaid õendusabiteenuseid. Täpsemat infot küsi oma pere- või raviarstilt.
• Kui lapsel on diagnoositud haigus, mille raviks vajab ta meditsiiniseadet, koostab raviarst lapsele digitaalse meditsiiniseadme kaardi. Seadme saab osta apteegist või meditsiiniseadme müüjalt soodustingimustel.
Haigekassa infotelefon on (+372) 669 6630.
Loe lisa SIIT.
 
Püsiv tervisekahjustus
• Puude raskusastme tuvastamiseks ning lisakulude hüvitamiseks esita sotsiaalkindlustusametile taotlus.
• Kui kõik eelnevad teenused ei ole andnud soovitud tulemust, pöördu sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja alusel rehabilitatsioonimeeskonna poole, kes:
tuvastab erinevate teenuste vajaduse;
koostab rehabilitatsiooniplaani;
osutab plaani alusel teenuseid.
• Puudega lapse vanemal on õigus saada üks lisapuhkepäev kuus.
• Raske või sügava puudega lapse üks vanematest saab taotleda õppelaenu kustutamist.
• Kui laps vajab puude tõttu abivahendit, hüvitab abivahendi ostmise või üürimise sotsiaalkindlustusamet.
Sotsiaalkindlustusameti infotelefon on (+372) 612 1360.
Loe lisa SIIT.
 
Muutused ei pruugi toimuda kohe, need nõuavad aega ja kõigi osapoolte panust. Mida varem sa abi otsid, seda lihtsam on lahendusi leida!
 
 

Rajaleidja

Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, kus töötavad logopeedid, eripedagoogid, psühholoogid ja sotsiaalpedagoogid. Rajaleidja pakub tasuta õppenõustamisteenuseid ning annab koolivälise nõustamismeeskonnana hariduslikke soovitusi haridusasutustele ja lapsevanematele.
Rajaleidjalt saavad tuge täiskasvanud, kes kasvatavad ja õpetavad lapsi ning noori vanuses 1,5–18 aastat (lapsevanemad, õpetajad, kooli või lasteaia tugispetsialistid, kohaliku omavalitsuse töötajad jt) ja tunnevad muret lapse arengu ja haridusteel toimetuleku pärast.
Õppenõustaja juurde tasub pöörduda, kui lapsel on õpi- ja/või suhtlusraskused koolis või koduses elus.
Üldjuhul toimuvad nõustamised kõigis Rajaleidja keskustes E–N 9–17 ja R 9–15, kuid kokkuleppel on võimalik nõustamisi läbi viia ka muul ajal. Sobiva nõustamisaja kokku leppimiseks või lisainfo küsimiseks:
helistada telefonil 735 0700;
kirjutada e-posti aadressil rajaleidja@rajaleidja.ee.
 
Rohkem infot  ja nõustamisele registreerumine:
735 0700
rajaleidja@rajaleidja.ee
Rajaleidja asub Pärnus Metsa 1 (II korrus), 80010, Pärnu. NB! alates 3. jaanuarist 2024 asub Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja keskus Pärnus riigimajas aadressil Pikk 16B.
Rajaleidja Facebooki lehekülg.
Spetsialistide kontaktid keskuste kaupa leiab Rajaleidja kodulehelt.

 

Lastekaitseseadus

Perekonnaseadus

Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalused Eestis