8.12.21

Lisainfo korruptsiooni kohta: 

korruptsioon.ee

Korruptsiooni ennetamise juhend

Ametniku eetikakoodeks

Teenistusülesannete täitmisega seotud kingituste ja soodustuste hea tava

Rahandusministeeriumi avaliku teenistuse eetika veebileht

 

KOV volikogu liikme käsiraamat

 

Huvide avaldamise kohustus

Korruptsioonivastase seadus § 12

(1) Deklaratsiooniga avaldab selleks kohustatud ametiisik (edaspidi deklarant) andmed temale kuuluva vara ja muude asjaolude kohta eesmärgiga teadvustada deklarandi ametikohustuste täitmist mõjutada võivad huvid ning muuta need kontrollitavaks.

(2) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31.maiks. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale. Ametikohaks loetakse käesoleva peatüki tähenduses seda positsiooni, millega kaasneb deklareerimise kohustus.

(3) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

(4) Deklaratsiooni mõjuva põhjuseta tähtpäevaks esitamata jätmine, deklaratsioonis korruptsiooniohu hindamiseks oluliste andmete varjamine ja valeandmete esitamine on keelatud. Mõjuva põhjusena on käsitatav ametiisiku haigus või muu temast sõltumatu asjaolu, mis takistas deklaratsiooni tähtpäevaks esitamist. Takistava asjaolu kadumisel esitatakse deklaratsioon viivituseta.

Korruptsioonivastase seaduse § 13 lg 1 p 2 alusel peavad deklaratsiooni esitama kohaliku omavalitsuse volikogu liikmed, valitsuse liikmed, ametiasutuse juht (vallavanem).