Komisjonid

28.04.23

REVISJONIKOMISJON

Komisjoni tegevusvaldkonnad: valla eelarve ja majandusaasta aruanne; vallavara; lepingud; hanked; valla õigusaktid ja nende täitmine.

Komisjoni tegevuspädevus: kontrollib vallavalitsuse tegevuse vastavust seadustele ja valla õigusaktidele; kontrollib vallaeelarve tuluartiklite tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulu vastavust vallaeelarvele; kontrollib vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu ja sihtasutuse tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust, raamatupidamise õigsust ning asutuste valdusse antud vallavara kasutamise sihipärasust; kontrollib valla sõlmitud lepingute täitmist; kontrollib ja hindab valla eelarve täitmist; täidab oma pädevuses olevaid ülesandeid tööplaani alusel või volikogu ülesandel; koostab revisjonide korraldamiseks tööplaani; esitab vallavalitsusele seisukoha saamiseks ja seejärel vallavolikogule revisjoni kohta akti ja otsuse ning valmistab ette kontrolli tulemuste realiseerimiseks volikogu otsuse eelnõu; vaatab enne valla eelarve täitmise aruande kinnitamist selle läbi ning esitab märkused ja ettepanekud vallavolikogule; teeb ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorda võetavate küsimuste kohta; osaleb vallavolikogus arutusele tulevatele küsimuste ettevalmistamises; teeb ettepanekuid vallaeelarve koostamiseks; esitab vähemalt kord aastas vallavolikogule aruande oma tegevuse kohta; teeb koostööd vallavalitsuse ja volikogu alatiste komisjonidega.

Komisjoni esimees Aleksander Vilinurm tel 513 2013 e-post moisaharra@hot.ee
Komisjoni aseesimees

 

   
Komisjoni liige

Avo Sinijärv

tel 529 2745

e-post raekoja7@gmail.com

 

Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid

 

EELARVE- JA MAJANDUSKOMISJON

Komisjoni tegevusvaldkonnad: valla eelarvestrateegia; vallaeelarve ja selle lisaeelarve(d); valla majandusaasta aruanne; valla rahanduspoliitika, sh maksud, maksed, tariifid ja nende määrad, laenud; vallavalitsuse ja hallatavate asutuste jooksev majandamine, varade kasutamise ja kulutuste otstarbekus.

Komisjoni tegevuspädevus: menetleb oma valdkonna eelnõusid; jälgib vallaeelarve ja lisaeelarve täitmist, kuulates ära vallavalitsuse perioodilised aruanded; kujundab ja esitab seisukoha valla majandusaasta aruande kohta; osaleb valla arengukava koostamisel; kujundab ja esitab arvamuse vallale kinnisvara ja osaluste soetamisel ning võõrandamisel; vajadusel arutab ja teeb oma pädevusest tulenevalt ettepanekuid muudes küsimustes.

Komisjoni esimees Jaanus Männik tel 512 2321 e-post jaanusmannik@hotmail.com
Komisjoni aseesimees Margus Kukk tel 520 2775 e-post makuabi@gmail.com
Komisjoni liikmed Erli Aasamets; Heidi Kodasma; Talvi Saar; Karli Männe; Alvar Pärtel

 

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolekute protokollid

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolekute protokollid

Saarde Vallavalitsuse ja eelarve- ja arengukomisjoni ühiskoosoleku protokoll

 

ARENGU- JA PLANEERIMISKOMISJON

Komisjoni tegevusvaldkonnad: valla üldplaneering, planeeringud; valla arengukava ja arengukava tegevuskava, teehoiukava ja muud majanduskavad; valla kinnis- ja vallasvara; ettevõtluskeskkond; valla majandus- ja investeerimispoliitika (energiatõhus ehitus ja renoveerimine, elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus- ja kanalisatsioon, elekter, side, IT, teed ja tänavad, maakorraldus); keskkonnakorraldus (haljastus ja heakord, jäätmemajandus, loodushoid, maavarad).

Komisjoni tegevuspädevus: menetleb oma valdkonna eelnõusid; jälgib ja analüüsib valla planeeringute elluviimist, arengukava ja arengukava tegevuskava ning muude oma valdkonna õigusaktide täitmist; kujundab ja esitab seisukohad valla arenguks vajalike projektide kohta;  koostöös vallavalitsusega analüüsib ja teeb ettepanekuid vallavarade ja osaluste otstarbekamaks kasutamiseks, arendamiseks, soetamiseks või võõrandamiseks; osaleb valla eelarvestrateegia ja vallaeelarve menetlemisel ning teeb ettepanekuid oma valdkonna alaeelarvete kohta; vajadusel arutab ja teeb ettepanekuid muudes küsimustes; koostöös vallavalitsusega kaasab komisjoni töösse valdkonna eksperte, ettevõtjate ja kogukondade esindajaid; koordineerib ja initsieerib vallavolikogu ja -valitsuse koostööd vallas tegutsevate ettevõtetega ning teeb ettepanekuid edukamate tunnustamiseks.

Komisjoni esimees  Raivo Ott tel 5342 1040 e-post raivo737@gmail.com
Komisjoni aseesimees      
Komisjoni liikmed Kadri-Aija Viik; Peep Põlma; Dago Reidla; Jüri Paukson; Rait Juhkamsoo

 

Arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolekute protokollid

 

HUMANITAARKOMISJON

Komisjoni tegevusvaldkonnad: valla haridus- ja noorteasutused (lasteaiad, üldhariduskoolid, muusikakool ja muu huviharidus/huvitegevus, noorte vabaajakeskus jt) ja tegevus; elukestev õpe ja täiendkoolitus; kultuuriasutused (raamatukogud, klubi, rahvamaja, seltsimaja jt) ja tegevus; kultuuriväärtuste ja kultuuripärandi väärtustamine ja talletamine; spordivaldkonna asutused Kilingi-Nõmmes, Tihemetsas ja sporditegevus; vallas tegutsevate kodanikuühenduste (küla-, kultuuri-, spordiseltsid, noortevolikogu ning teised MTÜ-d ja kogukonnaliikumine) tegevus.

Tegevuspädevus: menetleb oma valdkonna eelnõusid (asutuste põhimäärused, arengu- ja tegevuskavad jt õigusaktid ja projektid); jälgib ja analüüsib oma valdkonna asutuste tegevuse tulemuslikkust ja vastavate õigusaktide toimimist/järgimist; osaleb valla arengukava, eelarvestrateegia ja vallaeelarve koostamisel ja teeb ettepanekuid oma valdkonna edendamise põhisuundade määratlemiseks ja rakendamiseks; koostöös vallavalitsusega kaasab komisjoni töösse valdkonna eksperte ja kodanikuühenduste esindajaid; koordineerib ja initsieerib vallavolikogu ja -valitsuse koostööd vallas tegutsevate kodanikuühendustega; selgitab välja kodanikuühenduste arengu huvides kohaliku omavalitsuse poolt lahendamist vajavad probleemid ja teeb ettepanekuid nende lahendamiseks; vajadusel koordineerib valla seltsitegevuse, maaelu ja külaliikumiste programme, koostööd ja tegevusi, propageerib külaliikumist ja seltside teket kõigis külades; koordineerib hariduse, noorsoo, kultuuri, spordi ja kodanikuühenduste tegevuses silmapaistnud vallakodanike ja ühenduste tunnustamist; vajadusel arutab ja teeb ettepanekuid muudes vallaelu küsimustes.

Komisjoni esimees Kerli Tori tel 5623 0311 e-post kerlilillemaa@hotmail.com
Komisjoni aseesimees Ülo Liblik tel 516 9354 e-post yloliblik53@gmail.com
Komisjoni liikmed Aliis Paal; Marko Sassjan; Õnnela Teearu; Jorma Õis; Dea Jürimäe

 

Humanitaarkomisjoni koosolekute protokollid

 

SOTSIAALKOMISJON

Komisjoni tegevusvaldkonnad: sotsiaalhoolekanne ja valla hooldusasutused; sotsiaaltoetused ja -teenused; lastekaitse, laste ja perede toetamine; tervishoid ja ravikindlustus; vallarahva terviseedendus; esmatasandi arstiabi.
Tegevuspädevus: menetleb oma valdkonna eelnõusid (asutuste põhimäärused, sotsiaalhoolekande, lastekaitse jt valdkondade korraldamise määrused, muud õigusaktid ja projektid); jälgib ja analüüsib oma valdkonna asutuste tegevuse tulemuslikkust ja vastavate õigusaktide toimimist/järgimist; osaleb valla arengukava, eelarvestrateegia ja valla eelarve koostamisel ja teeb ettepanekuid omavaldkonna edendamise põhisuundade määratlemiseks ja rakendamiseks; koostöös vallavalitsusega kaasab komisjoni töösse valdkonna eksperte; teeb koostööd valdkondlike ühenduste, asutuste ja isikutega, taotleb väärikate tunnustamist; vajadusel arutab ja teeb ettepanekuid muudes küsimustes.

Komisjoni esimees Robert Miller   e-post robi62@hot.ee
Komisjoni aseesimees Avo Sinijärv tel 529 2745 e-post raekoja7@gmail.com
Komisjoni liikmed Ülle Alanurm; Kristi Sutt; Arne Kuningas; Joonas Lindov

 

Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid

 

 

TURVALISUSE KOMISJON

Komisjoni tegevusvaldkonnad: liikluskorraldus ja liiklusohutus; avalik kord ja turvalisus; tänavavalgustus ja turvakaamerad; tuleohutus; ohutus ja turvalisus avalikes supluskohtades; keskkonnaohutus; õigusrikkumiste ja kuritegevuse ennetamine.

Komisjoni tegevuspädevus: menetleb oma valdkonna eelnõusid (otsused ja muud õigusaktid ning arendusprojektid); teeb koostööd turva-, tuletõrje- ja päästeasutuste, politsei, piirivalve ning Kaitseliiduga vastavates valdkondades; jälgib ja analüüsib oma valdkonna asutuste tegevuse tulemuslikkust ja vastavate õigusaktide toimimist/järgimist; osaleb valla arengukava, eelarvestrateegia ja vallaeelarve koostamisel ja teeb ettepanekuid omavaldkonna edendamise põhisuundade määratlemiseks ja rakendamiseks; kaasab elanikkonda turvalisuse ja õiguskorra tagamisse; taotleb väärikate tunnustamist; vajadusel arutab ja teeb ettepanekuid muudes küsimustes.

Komisjoni esimees Aleks Lind tel 515 3712 e-post sinilindehitus@gmail.com
Komisjoni aseesimees Kaidi Suviste tel 5661 5537 e-post kaidi.suviste@gmail.com
Komisjoni liikmed Arvi Laasme; Väino Lensment; Avo Sinijärv

 

Turvalisuse komisjoni koosolekute protokollid