Komisjonid

10.06.24

REVISJONIKOMISJON

Komisjoni tegevusvaldkonnad: valla eelarve ja majandusaasta aruanne; vallavara; lepingud; hanked; valla õigusaktid ja nende täitmine.

Komisjoni tegevuspädevus: kontrollib vallavalitsuse tegevuse vastavust seadustele ja valla õigusaktidele; kontrollib vallaeelarve tuluartiklite tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulu vastavust vallaeelarvele; kontrollib vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu ja sihtasutuse tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust, raamatupidamise õigsust ning asutuste valdusse antud vallavara kasutamise sihipärasust; kontrollib valla sõlmitud lepingute täitmist; kontrollib ja hindab valla eelarve täitmist; täidab oma pädevuses olevaid ülesandeid tööplaani alusel või volikogu ülesandel; koostab revisjonide korraldamiseks tööplaani; esitab vallavalitsusele seisukoha saamiseks ja seejärel vallavolikogule revisjoni kohta akti ja otsuse ning valmistab ette kontrolli tulemuste realiseerimiseks volikogu otsuse eelnõu; vaatab enne valla eelarve täitmise aruande kinnitamist selle läbi ning esitab märkused ja ettepanekud vallavolikogule; teeb ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorda võetavate küsimuste kohta; osaleb vallavolikogus arutusele tulevatele küsimuste ettevalmistamises; teeb ettepanekuid vallaeelarve koostamiseks; esitab vähemalt kord aastas vallavolikogule aruande oma tegevuse kohta; teeb koostööd vallavalitsuse ja volikogu alatiste komisjonidega.

Komisjoni esimees Heli Juhkamsoo
tel 5563 1310
e-post helijuhkamsoo@gmail.com
Komisjoni aseesimees
Aleksander Vilinurm
tel 513 2013
e-post moisaharra@hot.ee
Komisjoni liige

Avo Sinijärv

tel 529 2745

e-post raekoja7@gmail.com

 

Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid

 

EELARVE- JA ARENGUKOMISJON

Komisjoni tegevusvaldkonnad:-valla eelarvestrateegia; vallaeelarve ja selle lisaeelarve(d); valla majandusaasta aruanne; valla rahanduspoliitika, sh maksud, maksed, tariifid ja nende määrad, laenud; vallavalitsuse ja hallatavate asutuste jooksev majandamine, varade kasutamise ja kulutuste otstarbekus; valla üldplaneering, planeeringud; valla arengukava ja arengukava tegevuskava, teehoiukava ja muud majanduskavad; valla kinnis- ja vallasvara; ettevõtluskeskkond; valla majandus- ja investeerimispoliitika (energiatõhus ehitus ja renoveerimine, elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, elekter, side, IT, teed ja tänavad, maakorraldus); keskkonnakorraldus (haljastus ja heakord, jäätmemajandus, loodushoid, maavarad).

valla eelarvestrateegia;
- vallaeelarve ja selle lisaeelarve(d);
- valla majandusaasta aruanne;
- maksed, tariifid ja nende ;
- vallavalitsuse ja , ja

;

- , ;
- ja ,

- valla kinnis- ja vallasvara;
- ;
- valla -
ja (-
ja , - ja kanalisatsioon, elekter, side, IT, teed ja
, );

-


- valla eelarvestrateegia; - vallaeelarve ja selle lisaeelarve(d); - valla majandusaasta aruanne; - valla rahanduspoliitika, sh maksud, maksed, tariifid ja nende määrad, laenud; - vallavalitsuse ja hallatavate asutuste jooksev majandamine, varade kasutamise ja kulutuste otstarbekus; - valla üldplaneering, planeeringud; - valla arengukava ja arengukava tegevuskava, teehoiukava ja muud majanduskavad; - valla kinnis- ja vallasvara; - ettevõtluskeskkond; - valla majandus- ja investeerimispoliitika (energiatõhus ehitus ja renoveerimine, elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus- ja kanalisatsioon, elekter, side, IT, teed ja tänavad, maakorraldus); - keskkonnakorraldus (haljastus ja heakord, jäätmemajandus, loodushoid, maavarad).-
valla eelarvestrateegia;
- vallaeelarve ja selle lisaeelarve(d);
- valla majandusaasta aruanne;
-
-


;

- , ;
- -
- ;

- ;
- valla -
ja -
, - ja , , , IT, teed ja
,

-

Komisjoni tegevuspädevus: menetleb oma valdkonna eelnõusid; jälgib vallaeelarve ja lisaeelarve täitmist, kuulates ära vallavalitsuse perioodilised aruanded; kujundab ja esitab seisukoha valla majandusaasta aruande kohta; osaleb valla arengukava koostamisel; kujundab ja esitab arvamuse vallale kinnisvara ja osaluste soetamisel ning võõrandamisel; vajadusel arutab ja teeb oma pädevusest tulenevalt ettepanekuid muudes küsimustes; jälgib ja analüüsib valla planeeringute elluviimist, arengukava ja arengukava tegevuskava ning muude oma valdkonna õigusaktide täitmist; kujundab ja esitab seisukohad valla arenguks vajalike projektide kohta; koostöös vallavalitsusega analüüsib ja teeb ettepanekuid vallavarade ja osaluste otstarbekamaks kasutamiseks, arendamiseks, soetamiseks või võõrandamiseks; osaleb valla eelarvestrateegia ja vallaeelarve menetlemisel ning teeb ettepanekuid oma valdkonna alaeelarvete kohta; koostöös vallavalitsusega kaasab komisjoni töösse valdkonna eksperte, ettevõtjate ja  kogukondade esindajaid; koordineerib ja initsieerib vallavolikogu ja -valitsuse koostööd vallas tegutsevate ettevõtetega ning teeb ettepanekuid edukamate tunnustamiseks.

 

- valla eelarvestrateegia;-

Komisjoni esimees

Jaanus Männik

tel 512 2321

e-post jaanusmannik@hotmail.com

Komisjoni aseesimees

Heli Juhkamsoo

tel 5563 1310

e-post helijuhkamsoo@gmail.com

Komisjoni liikmed

Erli Aasamets; Heidi Kodasma; Margus Kukk; Peep Põlma; Avo Tursk  
 

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolekute protokollid kuni 19.10.2023

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolekute protokollid kuni 20.09.2021

Saarde Vallavalitsuse ja eelarve- ja arengukomisjoni ühiskoosoleku protokoll

 

HUMANITAARKOMISJON

Komisjoni tegevusvaldkonnad: valla haridus- ja noorteasutused (lasteaiad, üldhariduskoolid, muusikakool ja muu huviharidus/huvitegevus, noorte vabaajakeskus jt) ja tegevus; elukestev õpe ja täiendkoolitus; kultuuriasutused (raamatukogud, klubi, rahvamaja, seltsimaja jt) ja tegevus; kultuuriväärtuste ja kultuuripärandi väärtustamine ja talletamine; spordivaldkonna asutused Kilingi-Nõmmes, Tihemetsas ja sporditegevus; vallas tegutsevate kodanikuühenduste (küla-, kultuuri-, spordiseltsid, noortevolikogu ning teised MTÜ-d ja kogukonnaliikumine) tegevus.

Tegevuspädevus: menetleb oma valdkonna eelnõusid (asutuste põhimäärused, arengu- ja tegevuskavad jt õigusaktid ja projektid); jälgib ja analüüsib oma valdkonna asutuste tegevuse tulemuslikkust ja vastavate õigusaktide toimimist/järgimist; osaleb valla arengukava, eelarvestrateegia ja vallaeelarve koostamisel ja teeb ettepanekuid oma valdkonna edendamise põhisuundade määratlemiseks ja rakendamiseks; koostöös vallavalitsusega kaasab komisjoni töösse valdkonna eksperte ja kodanikuühenduste esindajaid; koordineerib ja initsieerib vallavolikogu ja -valitsuse koostööd vallas tegutsevate kodanikuühendustega; selgitab välja kodanikuühenduste arengu huvides kohaliku omavalitsuse poolt lahendamist vajavad probleemid ja teeb ettepanekuid nende lahendamiseks; vajadusel koordineerib valla seltsitegevuse, maaelu ja külaliikumiste programme, koostööd ja tegevusi, propageerib külaliikumist ja seltside teket kõigis külades; koordineerib hariduse, noorsoo, kultuuri, spordi ja kodanikuühenduste tegevuses silmapaistnud vallakodanike ja ühenduste tunnustamist; vajadusel arutab ja teeb ettepanekuid muudes vallaelu küsimustes.

Komisjoni esimees

Kerli Tori

tel 5623 0311

e-post kerlilillemaa@hotmail.com

Komisjoni aseesimees

Ülo Liblik

tel 516 9354

e-post yloliblik53@gmail.com

Komisjoni liikmed

Aliis Paal; Marko Sassjan; Õnnela Teearu; Jorma Õis; Dea Jürimäe

 

Humanitaarkomisjoni koosolekute protokollid

 

SOTSIAALKOMISJON

Komisjoni tegevusvaldkonnad: sotsiaalhoolekanne ja valla hooldusasutused; sotsiaaltoetused ja -teenused; lastekaitse, laste ja perede toetamine; tervishoid ja ravikindlustus; vallarahva terviseedendus; esmatasandi arstiabi.

Tegevuspädevus: menetleb oma valdkonna eelnõusid (asutuste põhimäärused, sotsiaalhoolekande, lastekaitse jt valdkondade korraldamise määrused, muud õigusaktid ja projektid); jälgib ja analüüsib oma valdkonna asutuste tegevuse tulemuslikkust ja vastavate õigusaktide toimimist/järgimist; osaleb valla arengukava, eelarvestrateegia ja valla eelarve koostamisel ja teeb ettepanekuid omavaldkonna edendamise põhisuundade määratlemiseks ja rakendamiseks; koostöös vallavalitsusega kaasab komisjoni töösse valdkonna eksperte; teeb koostööd valdkondlike ühenduste, asutuste ja isikutega, taotleb väärikate tunnustamist; vajadusel arutab ja teeb ettepanekuid muudes küsimustes.

Komisjoni esimees

Andro Lemmik

tel 528 5067

andro4[at]hot.ee

Komisjoni aseesimees

Talvi Saar tel 529 2018

talvi.saar[at]gmail.com

Komisjoni liikmed

Kadri Merivälja, Kristi Ollino, Kristi Sutt, Kaidi Suviste

 

Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid

 

 

TURVALISUSE KOMISJON

Komisjoni tegevusvaldkonnad: liikluskorraldus ja liiklusohutus; avalik kord ja turvalisus; tänavavalgustus ja turvakaamerad; tuleohutus; ohutus ja turvalisus avalikes supluskohtades; keskkonnaohutus; õigusrikkumiste ja kuritegevuse ennetamine.

Komisjoni tegevuspädevus: menetleb oma valdkonna eelnõusid (otsused ja muud õigusaktid ning arendusprojektid); teeb koostööd turva-, tuletõrje- ja päästeasutuste, politsei, piirivalve ning Kaitseliiduga vastavates valdkondades; jälgib ja analüüsib oma valdkonna asutuste tegevuse tulemuslikkust ja vastavate õigusaktide toimimist/järgimist; osaleb valla arengukava, eelarvestrateegia ja vallaeelarve koostamisel ja teeb ettepanekuid omavaldkonna edendamise põhisuundade määratlemiseks ja rakendamiseks; kaasab elanikkonda turvalisuse ja õiguskorra tagamisse; taotleb väärikate tunnustamist; vajadusel arutab ja teeb ettepanekuid muudes küsimustes.

Komisjoni esimees

Aleks Lind

tel 515 3712

e-post sinilindehitus[at]gmail.com

Komisjoni aseesimees

Peep Paimre

tel 518 4821

e-post peep.paimre[at]gmail.com

Komisjoni liikmed

Kaidi Suviste; Dago Reidla; Maidur Lapp

 

Turvalisuse komisjoni koosolekute protokollid