Katastriüksuse jagamine

7.03.23

Katastriüksuse jagamine ilma detailplaneeringuta

 1. Omanik (kui omanikke on rohkem, siis kõik omanikud) esitab vallavalitsusele avalduse (näidis) katastriüksuse jagamiseks koos katastriüksuse jagamise plaaniga (võib esitada katastriüksuse plaani koopia, millele kantud jagamise piiride kulgemise ettepanek). Avalduse võib saata posti teel Saarde Vallavalitsuse aadressile Nõmme 22, KIlingi-Nõmme 86304 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile  info@saarde.ee. Avaldusel tuleb näidata maakasutuse sihtotstarbed, moodustatavate katastriüksuste lähiaadressid. Lähiaadresside määramisel jälgida Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määruse nr 251 nõudeid või konsulteerida Saarde valla maanõunikuga. Katastriüksuse minimaalsuuruseks on 30 m2. Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse võib moodustada kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega.
 2. Vallavalitsus kooskõlastab katastriüksuse jagamise plaani, määrab täiendavad kooskõlastused ja edastab selle kas omanikule või maamõõtjale.
 3. Omanik (omanikud) esitab avalduse maamõõtjale katastriüksuse jagamiseks koos vallavalitsuses kooskõlastatud katastriüksuse plaaniga, millel on piiride kulgemise ettepanek.
 4. Maamõõtja tähistab looduses jagamisega moodustatavate katastriüksuste piirid ja koostab katastriüksuse jagamise ja uute katastriüksuste moodustamise toimikud, esitab toimikud ja katastrifailid Saarde valla maanõunikule.
 5. Omaniku avalduse ja esitatud katastriüksuste plaanide alusel võtab vallavalitsus vastu korralduse nõusoleku andmiseks katastriüksuse jagamiseks. Korraldusega määratakse uute katastriüksuste aadressid/nimetused, maakasutuse sihtotstarbed ja vajadusel kitsendused.
 6. Maamõõtja saab vallavalitsusest korralduse ja esitab katastriüksuse jagamise toimiku koos omaniku (omanike) avaldusega ja vallavalitsuse korraldusega Pärnu katastribüroole uute katastriüksuste registreerimiseks maakatastris.
 7. Katastribüroo kontrollib esitatud andmed, registreerib uued katastriüksused. Pärnu katastribüroo väljastab omanikule (või omaniku avalduse alusel maamõõtjale) ja edastab Pärnu Maakohtu kinnistusjaoskonnale uute katastriüksuste plaanid.
 8. Omanik (omanikud) pöördub uute katastriüksuste plaanidega notari poole, kes koostab omaniku avalduse esitamiseks Pärnu Maakohtu kinnistusosakonnale kande muutmiseks kinnistusraamatus.
 9. Katastriplaanide ja omaniku avalduse alusel teeb  Pärnu Maakohtu kinnistusosakond kanded kinnistusraamatusse.

 

Katastriüksuse jagamine detailplaneeringuga

 1. Detailplaneeringu algatamiseks tuleb Saarde Vallavalitsusele esitada taotlus.
 2. Vallavalitsus koostab avaldajale planeeringu lähteülesande.
 3. Kehtestatud detailplaneeringu alusel tähistab maamõõtja looduses jagamisega moodustatavate katastriüksuste piirid ja koostab katastriüksuse jagamise ja uute katastriüksuste moodustamise toimikud ning esitab toimikud ja katastrifailid Saarde valla maanõunikule ja toimingud lähevad edasi eelpool toodud järjekorras.

Lisainfo:

Õigusaktid

Toimetaja: KÜLLI KARU