Hajaasustuse programm

30.06.23

Selgunud on hajaasustuse programmi 2023 . a toetuse saajad

Hajaasustuse programmi 2023. a taotlusvoor oli avatud 1. veebruarist kuni 3. aprillini 2023. Taotlusvooru jooksul esitati Saarde Vallavalitsusele 36 toetuse taotlust – 24 taotlust veesüsteemide valdkonnas, 9 taotlust kanalisatsioonisüsteemidele ja 3 taotlust juurdepääsuteede valdkonnas. Esitatud taotluste kogumaksumus oli 257 167,75 eurot, millest kohaliku omavalitsuse ja riigi osa kokku 155 306,18 eurot ning oma- ja kaasfinantseeringu summa 101 861,57 eurot.

Esitatud 36 taotlusest tunnistati nõuetele vastavaks 35 taotlust. Nõuetele vastavaid taotlusi hindas 6-liikmeline komisjon. Hindamise tulemusena sai komisjoni poolt positiivse hinnangu 28 taotlust.

Regionaalministri 7. juuni 2023 käskkirja nr 110 alusel eraldati riigi poolt Saarde vallale toetust 44 978,00 eurot. Saarde valla 2023. a eelarvest eraldatakse hajaasustuse programmi toetuseks 44 978,06 eurot. Positiivse hinde saanud 28 taotlusest rahuldati hindamistulemuste pingerea alusel arvestades riigipoolse toetuse ja kohaliku omavalitsuse osalusega 22 taotlust sh üks taotlus rahuldati osaliselt (toetuse summa kokku 89 956,06 eurot).

Toetuse saajate nimekirja leiad SIIT

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor 

Riigihalduse ministri 08.12.2022 käskkirjaga nr 216 kinnitati hajaasustuse programmi 2023. a taotlusvooru avamise tähtpäevaks 1. veebruar 2023 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 3. aprill 2023.

Hajaasustuse programm viiakse ellu riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel.

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmist toetatakse majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetuse taotlejale esitatavad nõuded

Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Toetuse andmise põhimõtted

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.

Iga valdkonna jaoks on ühele majapidamisele võimalik toetust saada programmist üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Toetust võib anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruande.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2024.

Toetatavate tegevuste prioriteetsus:

Saarde Vallavalitsus on 04.01.2023 korraldusega nr 2-3/7 määranud 2023. a taotlusvoorus toetatavate valdkondade prioriteetsuse alljärgnevalt:

1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Taotlemine

Taotlused koos lisadokumentidega (sh 2 võrreldavat hinnapakkumist) saab esitada Saarde Vallavalitsusele alates 1. veebruarist 2023 kuni 3. aprillini 2023, kas digitaalselt e-posti aadressile info@saarde.ee või allkirjastatuna paberil aadressile Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, 86304 Pärnu maakond.

Taotlusvorm, lisadokumendid ja programmi täpsemad tingimused on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm.

Lisainformatsioon:

Kaie Sakala tel 5307 0296, kaie.sakala@saarde.ee

2023. a hajaasustuse programmi taotluste vormid:

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Garantiikirja näidis

Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Juurdepääsutee valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Arvutamise abimees

Hajaasustuse programmi 2023. a vahenditest toetuse saamiseks esitatud taotluste hindamiseks ja toetatud projektide menetlemiseks moodustati 6-liikmeline komisjon alljärgnevas koosseisus: komisjoni esimees Kaie Sakala ning komisjoni liikmed: abivallavanem Mait Talvoja, ehitusspetsialist Urmet Tihane, haldusnõunik Martti Rooden, sotsiaalspetsialist Elve Tilk, sotsiaalspetsialist Merike Maidle.

__________________________________________________________________________

Varasemate aastate dokumendid: