Hajaasustuse programm

29.06.22

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor 

Riigihalduse ministri 15.12.2021. a käskkirjaga nr 176 kinnitati hajaasustuse programmi 2022. a taotlusvooru avamise tähtpäevaks 1. veebruar 2022. a ning taotluste esitamise tähtpäevaks 1. aprill 2022. a.

Hajaasustuse programm viiakse ellu riigihalduse ministri 22.02.2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel.

 

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmist toetatakse majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Toetuse taotlejale esitatavad nõuded

Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

 

Toetuse andmise põhimõtted

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.

Iga valdkonna jaoks on ühele majapidamisele võimalik toetust saada programmist üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Toetust võib anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruande.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2023.

 

Toetatavate tegevuste prioriteetsus ja eelistatud sihtrühmad:

Saarde Vallavalitsus on 5. jaanuari 2022. a korraldusega nr 1 määranud 2022. a taotlusvooru toetatavate valdkondade prioriteetsuse alljärgnevalt:

1. veevarustussüsteemid;

2. kanalisatsioonisüsteemid;

3. juurdepääsuteed;

4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Eelistatud sihtrühmadeks 2022. a taotlusvoorus on määratud leibkonnad, mille koosseisus on kuni 18-aastased liikmed ning leibkonnad, mille koosseisus on puudega isikud.

 

Taotlemine

Taotlused koos lisadokumentidega saab esitada Saarde Vallavalitsusele alates 1. veebruarist 2022. a kuni 1. aprillini 2022. a, kas digitaalselt e-posti aadressile info@saarde.ee või allkirjastatuna paberil aadressile Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, 86304 Pärnu maakond.

 

Taotlusvorm, lisadokumendid ja programmi täpsemad tingimused on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm.

 

Lisainformatsioon:

Kaie Sakala tel 449 0134, 5307 0296, kaie.sakala@saarde.ee

 

2022. a hajaasustuse programmi taotluste vormid:

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Garantiikirja näidis

Veesüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Juurdepääsutee valdkonna tegevuste kirjeldus

Arvutamise abimees

 

Hajaasustuse programmi 2022. a vahenditest toetuse saamiseks esitatud taotluste hindamiseks ja toetatud projektide menetlemiseks moodustati 7-liikmeline komisjon alljärgnevas koosseisus: komisjoni esimees Kaie Sakala ning komisjoni liikmed: abivallavanem Mait Talvoja, maaspetsialist Andrus Lillemaa, haldusnõunik Martti Rooden, sotsiaalspetsialist Elve Tilk, sotsiaalspetsialist Mare Kurri ja ehitusspetsialist Irja Pede.

Saarde Vallavalitsuse 22.06.2022  korraldus nr 308 "Hajaasustuse programmi vahenditest toetuse saamiseks esitatud taotluste rahuldamine ja abikõlbulike projektide rahastamine"

__________________________________________________________________________

Varasemate aastate dokumendid: