Avalikud arutelud

Saarde Vallavalitsus teavitab Saarde valla tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu eriplaneeringu lähteseisukohtade ja selle keskkonnamõjude hindamise väljatöötamiskavatsuse avalikest aruteludest 6. oktoobril.

Saarde Vallavolikogu algatas 17.03.2020 otsusega nr 11 Saarde valla eriplaneeringu tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks ning planeeringu keskkonnamõju hindamiseks. Eriplaneeringu ala paikneb Saarde vallas Jaamaküla, Lähkma, Saunametsa, Sigaste, Surju, Kalda, Ristiküla, Kõveri ja Lodja külade vahelisel alal. Planeeringu eesmärgiks on leida tuulepargi (või -parkide) ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaim asukoht.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse ehk planeeringu edasise tööplaani avalik väljapanek toimus ajavahemikul 06.07.2021 kuni 06.09.2021.

Avalikustamise käigus laekunud arvamusi arutletakse

6. oktoobril 2021 kell 15:00 Surju rahvamajas ja kell 17:30 Kilingi-Nõmme klubis.

Info tuulepargi arenduse ja arutelude toimumise kohta on leitav Saarde valla veebilehel  https://saarde.kovtp.ee/ või https://siirakutuulepark.ee/,  

Kontaktisik: haldusnõunik Martti Rooden, e-post: martti.rooden@saarde.ee, tel 5349 4259

Saarde Vallavalitsus Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde, Pärnumaa. Tel. 449 0135, e-post info@saarde.ee