26.09.23

 

Kellele on asendushooldusteenus mõeldud

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- ja lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks sobiva elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Kellele on järelhooldusteenus mõeldud

Järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

Kuidas teenust saada

Asendushooldusteenus tagatakse ja isik suunatakse asendushooldusteenusele vallavalitsuse poolt sotsiaalhoolekande seaduses § 459 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lastele ja lapse heaolu tagamiseks vallavalitsuse otsusel § 459 lõikes 3 nimetatud lastele.

Järelhooldusteenus tagatakse vallavalitsuse poolt sotsiaalhoolekande seaduse § 4516 lõikes 1 nimetatud täisealisele isikule ja isiku toimetuleku tagamiseks vallavalitsuse otsusel § 4516 lõikes 2 nimetatud täisealisele isikule.

Teenuse rahastamine

Asendushooldusteenust SHS § 459 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lapsele rahastatakse Saarde valla eelarvest ning asendushooldusteenusel oleva lapse sissetulekutest.

Asendushooldusteenust sotsiaalhoolekande seaduse § 459 lõikes 3 nimetatud lapsele võib rahastada Saarde valla eelarvest ja lapse ülalpidamiskohustusliku isiku vahenditest.

Järelhooldusteenust rahastatakse Saarde valla eelarvest ning järelhooldusteenusel oleva täisealise isiku sissetulekutest.

Teenuse saaja isiklike kulude katteks peab Saarde valla eelarvest iga kuu tegema kulutusi keskmiselt 240 euro ulatuses ja vähemalt 2880 eurot aastas, mille kohta peetakse eraldi arvestust.

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus
Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

 

Toimetaja: KÜLLI KARU