2020

« Tagasi

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Saarde Vallavalitsuse (registrikood: 75033454) (aadress Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond) keskkonnaloa nr KL-508608 eelnõu ja selle andmiseks koostatud korralduse eelnõu ning seonduva eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu on valminud.

Keskkonnaluba taotletakse Pärnu maakonnas Saarde vallas Saarde külas Kiriku järve kinnistul (registriosa number 9067750, katastritunnus 71102:002:0394) Kirikujärve paisjärve (registrikood VEE2096510) ujumiskoha puhastamiseks setetest ja suurtaimestikust, mahuga 490 m3. Keskkonnaluba taotletakse perioodiks 20.07.2020 – 30.09.2020.

Keskkonnaamet on kaalunud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 2 ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 11 p 7 alusel keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust. Keskkonnaamet on keskkonnamõju hindamise eelhinnangu otsuse eelnõus leidnud, et kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju, mistõttu keskkonnamõju hindamise algatamine ja läbiviimine ei ole vajalik.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.
Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), sakkide „Keskkonnaload" ja „Keskkonnalubade taotlused ja menetlused" alt menetluse numbriga M-110150.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Roheline 64, 80010 Pärnu linn, kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1623206