24.05.22

Energiakulude hüvitamine väikese ja keskmise sissetulekuga peredele

Saarde Vallavalitsus alustab energiakulude kompenseerimiseks taotluste vastuvõtmist 10. jaanuarist 2022.

Energiahinna tõusu leevendamiseks hüvitatakse väikese ja kuni keskmise sissetulekuga peredele osaliselt elektri-, gaasi- ja küttearvete hinnatõus.

Toetatav periood: 1. september 2021 kuni 30. aprill 2022
Taotluste vastuvõtt: 31. maini 2022

 

TINGIMUSED

Toetuse sihtrühm
Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri:
• pere ühe täiskasvanud isiku kohta on piiriks 1126 eurot kuus (2021. aasta arvestuslik mediaanpalk);
• iga järgmise, taotluse esitamise ajal vähemalt 14-aastase perekonnaliikme kohta arvestatakse piir koefitsiendiga 0,5;
• iga taotluse esitamise ajal alla 14-aastase lapse kohta arvestatakse piir koefitsiendiga 0,3.

• Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine.
• Keskmiste netosissetulekute hulka kuuluvad: palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu; ettevõtlustulu; kasu vara võõrandamisest; renditulu ja litsentsitasud; intressid ja dividendid; pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud; kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist; madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu.

Pere sissetulekutena võetakse arvesse ka toetused, mida makstakse regulaarselt (näiteks hooldajatoetus, lapsehooldustasu, üksikvanema lapse toetus). 
Puudega vanema toetus, mida makstakse samuti puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel, arvestatakse samuti perekonna sissetulekute hulka. Samuti loetakse sissetulekuks ka rahaline pärand.

Toetust on võimalik taotleda vaid oma peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks
• Kui peamine elukoht erineb rahvastikuregistrijärgsest elukohast, siis tuleb taotlus elukohaga seotud kulude hüvitamiseks esitada oma rahvastikuregistri-järgsele valla- või linnavalitsusele
• Saarde Vallavalitsuse kaudu on energiatoetust võimalik taotleda ainult Saarde valda registreeritud isikutel (vähemalt ühe pereliikme elukoht peab olema rahvastikuregistris Saarde vald).

Hüvitatavad kulud
Hüvitatakse 80% tarbitud energia koguhinna osast, mis ületab:
• elektril 120 €/MWh (12 s/kWh)
• gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh)
• kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh)

Toetuse taotlemine

Toetust on võimalik taotleda tagasiulatuvalt kuni viis kuud, seda nii ühe kuu kaupa kui ka mitme kuu osas korraga. Nt jaanuaris 2022 saab taotleda toetust 2021 septembri, oktoobri, novembri või detsembri tarbimise alusel koostatud arvete osas.
Taotlusi saab esitada 31. maini 2022.

TAOTLUS

elektri tarbimise arvestuse blankett

Taotluse saab esitada: 
e-posti teel aadressile info@saarde.ee
Paberkandjal posti teel aadressile: Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnu maakond 86304.

Lisaks on võimalik tuua dokumendid ka Surju teeninduskeskusesse.

Taotlusele tuleb lisada:

Eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid selle energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Arved peavad sisaldama tarbitud energiat (kWh või MWh või m3) ning selle maksumust eurodes.
Tegeliku elukoha kasutamist tõendavad dokumendid, juhul kui pere alaline elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast.
Vajadusel tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolul)
Vajadusel võib taotluse menetleja nõuda lisaks pangakontode väljavõtted toetuse taotlemise perioodi kohta.

Taotlusele lisatavaid energiaarveid on võimalik kõige lihtsamalt pdf-formaadis alla laadida energiamüüja iseteeninduskeskkonnast: Eesti Energia e-teenindusest, Eesti Gaasi e-teenindusest, Alexela iseteenindusest, Elektrumi iseteenindusest ja 220 Energia e-teenindusest. Lisainfot saab Eesti Energia blogist.

Taotluste vastuvõtt ja menetlemine 
Saarde Vallavalitsuses ja Surju teeninduskeskuses: esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval kell 8.00 - 16.30. Kolmapäeval kell 8.00 – 18.00, reedel kell 8.00 – 15.00, lõunavaheajal kell 12.00 – 12.30 vastuvõttu ei toimu. 

Toetuse väljamaksmine
Toetuse maksmise või maksmata jätmise otsus tehakse maksimaalselt 35 tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist.
Toetus kantakse üle taotleja soovitud arvelduskontole seitsme tööpäeva jooksul pärast positiivse otsuse tegemist.

 Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot kuus, alampiir 10 eurot kuus
• kui toetust taotletakse mitme kuu peale korraga, suureneb ülempiir vastavalt
• kui toetuse summa ühes kuus jääb alla 10 euro, siis toetuse väljamakset ei tehta, soovitatav on koguda kokku mitme kuu arved ja taotleda toetust ühe korraga.

 

Palun kontrollige kalkulaatori abil, kas teie perekond on potentsiaalne toetuse saaja. Kalkulaator on leitav veebiaadressilt https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine või klikates siia: KALKULAATOR

Energiakulude kasvu leevendamise kalkulaator

 

Täpsem info: sotsiaalnõunik Marina Raidilt (tel 532 47231, 4490 163  e-post marina.raid@saarde.ee) või sotsiaalspetsialistidelt (Mare Kurri, tel 552 1328, 449 0133, e-post mare.kurri@saarde.ee; Elve Tilk, tel 533 06419, 446 0819, e-post elve.tilk@saarde.ee).

Taotlusi saab esitada kuni 31. maini 2022.

Energiakulude hüvitamine (Rahandusministeeriumi kodulehelt)

Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele (Riigi Teataja)

 

VOLDIK