« Tagasi

Kauoja II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks

Teesiht OÜ (regitrikood 12635880, aadress Papsaare tee 5-7, Papsaare küla, Pärnu linn 88317 Pärnu maakond) esitas 19.02.2020 Keskkonnaametile Kauoja II liivakarjääri  keskkonnaloa taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 03.04.2020 dokumendina nr DM-109253-1, korrigeeritud taotlus 21.04.2020, numbriga DM-109253-3).

 
Tuginedes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) 11  lõikele  22  soovib  Keskkonnaamet  Teie  arvamust  Kauoja  II  liivakarjääri  keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise eelhinnangule.
 
KeHJS  §  11  lõike  2  kohaselt  vaatab  otsustaja  tegevusloa  taotluse  läbi  ning  teeb  otsuse keskkonnamõju  hindamise  algatamise  või  algatamata  jätmise  kohta  KeHJS  §  6  lõikes  1 nimetatud  tegevuse  korral  õigusaktis  sätestatud  tegevusloa  taotluse  menetlemise  aja  jooksul ning  §  6  lõikes  2  nimetatud  valdkondade  tegevuse  ja  lõikes  21  viidatud  tegevuse  korral õigusaktis  sätestatud  tegevusloa  taotluse  menetlemise  aja  jooksul,  kuid  hiljemalt  90.  päeval pärast § 61 lõikes 1 loetletud teabe saamist.
 
Haldusmenetluse seaduse § 41 sätestab, et kui haldusakti või toimingut ei ole võimalik anda või sooritada ettenähtud tähtaja jooksul, peab haldusorgan viivituseta tegema teatavaks haldusakti andmise  või  toimingu  sooritamise  tõenäolise  aja  ning  näitama  ettenähtud  tähtajast mittekinnipidamise põhjuse.
 
Keskkonnaamet  palub  esitada  motiveeritud  arvamus    keskkonnamõju  hindamise  eelhinnangu kohta esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul, s.o hiljemalt kuupäevaks 31.01.2022. Kui arvamust ei ole määratud tähtajaks antud ega tähtaega pikendatud, otsustatakse keskkonnamõju hindamise algatamine või algatamata jätmine Teie arvamuseta.

Dokumendiga on võimalik tutvuda siin